trikomonas Vajinalis kısırlığa neden olabilir

Vaji­nal enfek­si­yon­la­ra neden olan mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın bir kıs­mı cin­sel yol­la kişi­den kişi­ye bula­şır­ken, bir kıs­mı da vaji­na­nın nor­mal flo­ra­sın­da mey­da­na gelen deği­şik­lik­le­re bağ­lı ola­rak enfek­si­yon mey­da­na geti­ri­yor. Cin­sel temas­la olu­şan tri­ko­mo­nas vajinalis’in neden­le­ri­ni ve teda­vi­si­ni Fatih Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Dr. Bey­han Yıldızbaş’a sorduk.

Tri­ko­mo­nas Vaji­na­lis nedir, nasıl bulaşır?

Genel ola­rak tri­ko­mo­ni­ya­zis­li kadın­la­rın yüz­de 2530’unun asemp­to­ma­tik­tir. Eğer Tri­ko­mo­nas vajinalis’in çoğal­ma­sı­na elve­riş­li koşul­lar orta­ya çıkar­sa pato­je­nik bak­te­ri­le­rin üre­me­si kolay­la­şır. Tri­ko­mo­nas Vaji­na­lis cin­sel temas­la bula­şan bir has­ta­lık­tır. Bir kişi­nin kar­şı­laş­tı­ğı cin­sel part­ner sayı­sı, tri­ko­mo­nas ile temas ris­ki­ni doğ­ru­dan etki­ler. Erkek­ler asemp­to­ma­tik taşı­yı­cı işle­vi görü­yor gibi dur­mak­ta­dır­lar ve cin­sel iliş­ki­de bulun­duk­la­rı kişi­ler ve part­ner­le­ri için hem önem­li bir vek­tör hem de rezer­vu­ar­dır­lar. Para­zit idrar­da da 24 saat­ten daha faz­la süre can­lı kala­bi­lir. Ayrı­ca nem­li ortam­da, ıslak hav­lu veya ban­yo giy­si­le­rin­de can­lı­lı­ğı­nı uzun süre devam ettirebilmektedir.

Belir­ti­le­ri neler­dir, nasıl teş­his edilir?

Akut Tri­ko­mo­nas vaji­na­lis infek­si­yo­nu geçi­ren has­ta­lar­da tipik bol mik­tar­da sarı, yeşil veya kir­li gri akın­tı mev­cut­tur. Hem tri­ko­mo­ni­yaz­lı hem de bak­ter­yel vaji­ni­sis­li has­ta­lar sık­lık­la kötü koku­lu vaji­nal akın­tı­dan şika­yet eder­ler. Çoğu zaman baş­vu­ru esna­sın­da vul­va­da belir­gin ödem ve şiş­lik var­dır. Akut infek­si­yo­na çoğun­luk­la vaji­na epi­te­lin­de pete­şi­yal kana­ma­lar eşlik eder. Tri­ko­mo­ni­yaz vaji­ni­ti­nin tanı­sı genel­lik­le vaji­nal akın­tı­nın mik­ros­kop­la ince­len­me­si sıra­sın­da hare­ket­li tri­ko­mo­nas­la­rın görül­me­si ile konu­lur. Şu anda, tri­ko­mo­ni­yaz tanı­sı için altın stan­dart kül­tür­dür. Tri­ko­mo­nas vaji­na­lis infek­si­yo­nu vaji­na ve ser­viks­le sınır­lı kal­ma­yıp tüm üro­ge­ni­tal sis­te­me tutu­la­bi­lir, Bar­to­lin bezi abse­si­ne, sal­pen­ji­te, pyo­sal­pink­se, endo­met­ri­te ve infer­ti­li­te­ye sebep olabilir.

Teda­vi­de stan­dart nedir?

Tri­ko­mo­nas Vaji­na­li­sin teda­vi­sin­de de bak­te­ri­yel vaji­no­sis­te kul­la­nı­lan met­ro­di­na­zol ve türev­le­ri kul­la­nı­lır. Öne­ri­len doz met­ro­ni­da­zol 2 gr oral tek doz veya met­ro­ni­da­zol 500 mg 2×1, oral 7 gün, gebe­lik­te ise 1. tri­mestr­den son­ra met­ro­ni­da­zol 2 gr oral tek doz şeklindedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment