TPD 16.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

Bu yıl 16.’sı düzen­le­necek olan TPD Yıl­lık Top­lan­tı­sı ve Kli­nik Eği­tim Sem­poz­yu­mu, 1114 Nisan 2012 tarih­le­rin­de Antal­ya Ker­van­sa­ray Lara Otel’de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bu yıl­dan baş­la­ya­rak yıl­lık top­lan­tı­nın Kli­nik Eği­tim Sempozyumu’nda yer ala­cak olan ve aşa­ğı­da adla­rı sıra­la­nan bazı top­lan­tı model­le­ri, plan­la­nan yeni­lik­le­rin bir bölü­mü­nü yan­sıt­mak­ta­dır: Olgu­lar
ve soru­lar­la Psi­ki­yat­ri­de Gün­cel otu­rum­la­rı, Zor olgu­lar­da tanı ve teda­vi otu­rum­la­rı, Siz olsay­dı­nız ne yapar­dı­nız?’ otu­rum­la­rı, Geçen yılın en önem­li araş­tır­ma­la­rı otu­rum­la­rı, Olgu sunum ve tar­tış­ma otu­rum­la­rı (Bir olgu fark­lı bakış­lar, Asis­tan olgu sunum­la­rı ve tar­tış­ma­la­rı vb), Müna­za­ra, Uzman­la Buluş­ma vb”.
Ayrı­ca, daha önce­ki dönem­ler­de oldu­ğu gibi Ser­best bil­di­ri sunum­la­rı, Kurs­lar ve Çalış­ma Grup­la­rı” da yine prog­ram için­de yer alma­ya devam edecek.

Önce­ki yıl­lar­dan fark­lı ola­rak artık Kli­nik Eği­tim Sem­poz­yu­mu için­de çok sınır­lı sayı­da pane­le yer veri­le­bi­lecek ve pos­ter sunum­la­rı yapılmayacaktır.

Geniş Bil­gi İçin:  Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Derneği,Tel: (0312) 468 74 97,

Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: Bur­kon Turizm (0224) 233 40 00, www.psikiyatri2012.org.tr

İlgili Haberler

Leave a Comment