Toshiba Türkiye hedeflerini PPP’ler ile büyütüyor

OCAK 2016

Tos­hi­ba, PPP pro­je­le­ri (şehir has­ta­ne­le­ri) ve tıb­bi tanı ve teda­vi sis­tem­le­riy­le Türkiye’deki var­lı­ğı­nı artır­ma­yı hedefliyor.

Tür­ki­ye-Japon­ya Eko­no­mik İşb­irl­iği Kon­fe­ran­sı için Türkiye’ye gelen Tos­hi­ba Cor­po­ra­ti­on Kıdem­li İcra Kuru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Tos­hi­ba Health­ca­re CEO’su Satos­hi Tsu­na­ka­wa, Kamu-Özel Sek­tör İşb­irl­iği (PPP) pro­je­le­ri kap­sa­mın­da Sağ­lık Bakanlığı’yla sür­dü­rü­len işbir­li­ği­ne devam ede­cek­le­ri­ni ve Türkiye’de pek­çok ilde kurul­ma­sı plan­la­nan enteg­re sağ­lık kam­pü­sü pro­je­le­rin­de uzman bir ekip­le yer ala­cak­la­rı­nı belirt­ti. Satos­hi Tsu­na­ka­wa şun­la­rı anlattı:

Son iki yıl için­de büyük ölçek­li Sağ­lık Bakan­lı­ğı pro­je­le­ri ile Türkiye’nin çeşit­li nok­ta­la­rın­da­ki dev­let has­ta­ne­le­ri için 183 bil­gi­sa­yar­lı tomog­ra­fi ciha­zı ve 600 yük­sek tek­no­lo­ji­li ult­ra­son sis­te­mi sağ­la­dık. Tekil ola­rak özel has­ta­ne­le­re ve bazı dev­let has­ta­ne­le­ri­ne sağ­la­dı­ğı­mız tıb­bi cihaz­lar­la bir­lik­te şu anda bil­gi­sa­yar­lı tomog­ra­fi ve ult­ra­son sis­tem­le­ri ala­nın­da Türkiye’de pazar lide­ri­yiz. Bir yan­dan AR-GE faali­yet­le­ri­mi­zi de sür­dü­rü­yo­ruz. Dün­ya­nın en geliş­miş 640 kesit­li bil­gi­sa­yar­lı tomog­ra­fi ciha­zı olan Aqu­il­li­on One­Vi­si­on Türkiye’deki en iyi üni­ver­si­te has­ta­ne­le­rin­den birin­de kul­la­nıl­ma­ya baş­la­dı. Tos­hi­ba Tür­ki­ye Tıb­bi Sis­tem­ler ola­rak onko­lo­ji ala­nın­da da Türkiye’ye kat­kı sun­mak için, yakın­da PET-CT sis­tem­le­ri­mi­zi ve kar­bon iyon rad­yas­yon teda­vi­si sis­tem­le­ri­mi­zi de kul­la­nı­ma sun­ma­yı hedefliyoruz.”

KAN­SER HAS­TA­LA­RI­NA KATKI

Toshiba’nın 2013’te kur­du­ğu Tos­hi­ba Turkey Tıb­bi Sis­tem­ler A.Ş. ile Tür­ki­ye paza­rı­na ne kadar önem ver­di­ği­ni gös­ter­di­ği­ni söy­le­yen Satos­hi Tsu­na­ka­wa, ult­ra­son ve bil­gi­sa­yar­lı tomog­ra­fi ala­nın­da yaka­la­dık­la­rı başa­rı­yı rönt­gen ve MR cihaz­la­rı ala­nı­na da taşı­mak iste­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Tsu­na­ka­wa şöy­le devam etti: Tos­hi­ba tara­fın­dan geliş­ti­ri­len kar­bon iyon (ağır iyon) teda­vi sis­tem­le­ri­nin Tür­ki­ye tara­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı hem Türkiye’deki kan­ser has­ta­la­rı­nın sağ­lı­ğı­na kat­kı suna­cak, hem de Türkiye’nin kom­şu ülke­le­ri için de bir çekim mer­ke­zi hali­ne gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır. Bu sis­tem­le eski tip rad­yas­yon teda­vi­le­ri­nin vücu­dun sağ­lık­lı kısım­la­rı üze­rin­de yarat­tı­ğı yan etki­ler azal­tı­lır­ken, kar­bon iyo­nu­nun üç kat daha kuv­vet­li ışın­la­rı has­ta­nın çok daha az has­ta­ne ziya­re­tiy­le daha etki­li bir şekil­de teda­vi edi­le­bil­me­si­ni sağ­lı­yor. İlk ola­rak 1994’te geliş­ti­ri­len bu sis­tem, şim­di­ye kadar 9.000’in üze­rin­de kan­ser has­ta­sı­nın teda­vi­sin­de kullanıldı.”

İlgili Haberler

Leave a Comment