Toplumsal ve Mesleki Bir Örgüt: Türkiye Psikiyatri Derneği

Prof. Dr. Tunç Alkın

  — Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği­’­nin tarih­çe­si­ni kısa­ca anla­tır mısınız?
TPD, 17 Hazi­ran 1995 tari­hin­de, bilim, etik ve daya­nış­ma” temel ilke­le­riy­le ve Türkiye’nin her yerin­den 166 kuru­cu üye­nin katı­lı­mı ile kurul­du. Şu anda Ada­na, Anka­ra, Antal­ya, Bolu, Bur­sa, Deniz­li, Diyar­ba­kır, Edir­ne, Ela­zığ, Erzu­rum, Eski­şe­hir, Gazi­an­tep, İst­anb­ul, İzm­ir, Kay­se­ri, Koca­eli, Kon­ya, Mani­sa, Sam­sun ve Trab­zon olmak üze­re 20 şube­si, 2450 üye­si bulun­mak­ta­dır. Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği­ne Eriş­kin ve Çocuk Ruh Sağ­lı­ğı asis­tan ve uzman­la­rı üye olabilmektedir.
TPD, yük­sek üyeleşme
ora­nı (%98) ile kurum­sal­laş­ma­da­ki başa­rı­sı açı­sın­dan bir­çok mes­lek örgü­tü­nün ara­sın­da en ön sıra­lar­da yer almıştır.

- Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği­’­nin hede­şe­ri nelerdir?
Bir mes­le­ğin uygu­lan­ma­sın­da­ki ilke­le­ri belir­le­me, mes­lek men­sup­la­rı ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri düzen­le­me, üye­le­ri­nin bilim­sel eği­ti­mi, mes­lek men­sup­la­rı­nın hak­la­rı­nı savun­ma, mes­lek örgü­tü” oldu­ğu iddi­asın­da­ki TPD’nin temel hede­şe­ri­dir. TPD 19952005 yıl­la­rı ara­sın­da­ki ilk 10 yıl­lık dönem­de; kuru­luş, psi­ki­yat­ri asis­tan ve uzman­la­rı tara­fın­dan benim­sen­me, etik kural­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, yeter­lik kuru­lu, eği­tim­de müf­re­dat çalış­ma­la­rı, kong­re­ler, şube sayı­sı­nın hız­la art­ma­sı gibi bir mes­lek örgü­tü” ola­rak kurum­sal­laş­ma­yı hede­şe­ye­rek tamam­la­mış­tır. 20052011 yıl­la­rı ara­sın­da ise bir yan­dan mes­lek örgü­tü olma­nın gere­ği çalış­ma­la­rı­nı sür­dür­müş; bir yan­dan da psi­ki­yat­ri­yi doğ­ru­dan ilgi­len­di­ren çeşit­li top­lum­sal sorun­lar kar­şı­sın­da­ki hız­lı ve yerin­de tep­ki­si­ni basın açık­la­ma­la­rıy­la orta­ya koy­ma, Ruh Sağ­lı­ğı Yasa­sı,  Ruh Sağlığı
Plat­for­mu, Dün­ya Ruh Sağ­lı­ğı günü etkin­lik­le­ri, kriz­de ruh­sal des­tek pro­je­si, afet çalış­ma­la­rı, Üzmez dava­sı rapo­ru, silah­lan­ma­ya ve şid­de­te kar­şı tutu­mu ve tep­ki­le­ri gibi bir­çok aktif çaba ile bir sivil top­lum örgü­tü” kim­li­ği edin­me­yi hede­şe­ye­rek kazanmıştır.

- TPD’nin faali­yet­le­ri nelerdir?
Bası­nı ve kamu­oyu­nu bil­gi­len­dir­mek; Top­lum­sal pro­je­ler üret­mek (Kri­ze Kar­şı Ruh­sal Des­tek Pro­je­si gibi); Diğer sivil top­lum örgüt­le­ri ve der­nek­ler­le işbir­li­ği yap­mak; Bilim­sel faali­yet­ler­de bulun­mak (Ulu­sal Psi­ki­yat­ri Kong­re­si, TPD Yıl­lık Top­lan­tı-Kli­nik Eği­tim Sem­poz­yu­mu ‑Bahar Sempozyumu‑, Ana­do­lu Psi­ki­yat­ri Gün­le­ri, Psi­ki­yat­ri Güz Oku­lu gibi düzen­li yıl­lık kong­re ve sem­poz­yum­lar düzen­le­mek­te ayrı­ca Ulu­sal Sos­yal Psi­ki­yat­ri Kong­re­si, Cetad Ulu­sal Kong­re­si, Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Gün­le­ri, Ruh­sal Trav­ma Top­lan­tı­la­rı gibi baş­ka kurum ve der­nek­le­rin düzen­le­di­ği kong­re­le­re des­tek ver­mek­te­dir); Bilim­sel yayın­cı­lık; Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri geliş­tir­mek: Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği, Avru­pa Tıp Uzmanları
Psi­ki­yat­ri Bölümü’ne (UEMS), Dün­ya Psi­ki­yat­ri Birliği’ne (WPA) ve Avru­pa Psi­ki­yat­ri Birliği’ne (EPA) üye­dir. Ayrı­ca Avru­pa Psi­ki­yat­ri Asis­tan­la­rı Fede­ras­yo­nu (Euro­pe­an Fede­ra­ti­on of Psyc­hi­at­ric Tra­ine­es-EFPT) bün­ye­sin­de­ki çalış­ma­lar da devam etmektedir.

- Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği­’­nin organ­la­rı nelerdir?
Mer­kez ve şube­ler olmak üze­re der­ne­ğin yöne­tim, denet­le­me ve onur kurul­la­rı bulun­mak­ta­dır. Yanı sıra Yeter­lik Kuru­lu’ ve bağ­lı ola­rak kuru­lan Görev Grup­la­rı’, Çalış­ma Birimleri’dir.

Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği Yöne­tim Kurulu
Genel Baş­kan: Prof. Dr. Tunç Alkın (Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri AD)
nGenel Baş­kan Yar­dım­cı­sı:  Prof. Dr. Sima­vi Vahip (Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri AD)
Genel Sek­re­ter:  Doç. Dr. Gam­ze Özçü­rü­mez (Baş­kent Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri AD)
Say­man:  Doç. Dr. Meram Can Saka (Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Dalı)
Örgüt­len­me Sek­re­te­ri: Prof. Dr. Ahmet Tamer Aker (Koca­eli Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri AD)
Ulus­la­ra­ra­sı İlişk­il­er Sek­re­te­ri:  Arş. Gör. Dr. Taner Yıl­maz (Mal­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri AD)
Eği­tim Sek­re­te­ri:  Doç. Dr. Ayşe Dev­rim Baş­ter­zi (Mer­sin Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri AD)

İlgili Haberler

Leave a Comment