Tofuyla yüksek proteini sıfır yağla alın

Tofu artık Veggy markası ile Türkiye’de de marketlerde bulunabilecek.
Tofu artık Veggy mar­ka­sı ile Türkiye’de de mar­ket­ler­de bulunabilecek.

BES­LEN­ME / ŞUBAT 2016

İki asır­lık tari­hi olan tofu, dün­ya­nın, bit­ki­sel pro­te­in açı­sın­dan en zen­gin gıda­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Vücu­du­mu­zun üret­me­di­ği, yiye­cek­ler­den alma­mız gere­ken tüm temel ami­no­asit­le­ri barın­dı­ran bir bit­ki­sel pro­te­in kay­na­ğı. İşte tam da bu neden­le bugün artık Ame­ri­ka ve Avrupa’da, hemen hemen tüm mar­ket­ler­de çeşit çeşit tofu bula­bil­mek müm­kün. Günü­müz­de tofu ile neler hazır­lan­dı­ğı­na baka­rak söy­le­ye­bi­li­riz ki, nere­dey­se çık­tı­ğı top­rak­la­rı unut­tu­ra­cak kadar modern yemek kül­tü­rü­ne enteg­re olmuş.

YÜK­SEK PRO­TE­İN DÜŞÜK KOLESTEROL

Tofu, aynı pro­te­in değe­ri­ne sahip olan hay­van­sal gıda­la­rın aksi­ne, düşük koles­te­rol­lü. Ayrı­ca yük­sek pro­te­in ora­nı ve içer­di­ği mine­ral­ler ve vita­min­ler saye­sin­de ger­çek bir besin depo­su. Tofu­yu kolay­ca ızga­ra yapa­rak sala­ta­ya gar­ni­tür yap­mak doyu­ru­cu ve düşük kalo­ri­li bir öğün yaratabilir.

Tofu ayrı­ca baş­ka hiç bir yiyecek mad­de­sin­de olma­yan ken­di­ne has yumu­şak ve emi­ci bir yapı­ya sahip. Bu yapı saye­sin­de iste­ni­len tadı tama­men eme­rek yemek­ler­le mükem­mel uyum sağlıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment