TKD, Yeni Sağlık Uygulama Tebliğ’ine Tepki Gösterdi


SOS­YAL Güven­lik Kuru­mu 21 Ocak 2012 tari­hin­de Res­mi Gaze­te­de yayın­la­nan teb­liğ ile SUT’ta yap­tı­ğı düzen­le­me­le­re TKD tep­ki gös­ter­di. TKD­’­den yapı­lan açık­la­ma­da, ilgi­li teb­li­ğin yürüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı ve ipta­li için Danıştay’da dava açı­la­ca­ğı bildirildi.

TKD Baş­ka­nı Prof. Dr. Oktay Erge­ne ve Genel Sek­re­ter Prof. Dr. Meh­met Akso­y­’un yap­tı­ğı açık­la­ma şöy­le: Bu düzen­le­me­ler ara­sın­da 42 ve 43. mad­de­ler­de Kar­di­yo­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji­si­ni ilgi­len­di­ren önem­li deği­şik­lik­ler mev­cut­tur. Yayın­la­nan ayak­tan baş­vu­ru­lar­da öde­me lis­te­si-ek 9” ile diğer bölüm­le­rin ayak­tan baş­vu­ru­lar­da­ki öde­me­le­rin­de genel ola­rak bir deği­şik­lik yap­maz veya 1 TL’lik artış­lar yapı­lır­ken Kar­di­yo­lo­ji­de kıs­mi artış­lar yapı­la­rak (üni­ver­si­te has­ta­ne­le­rin­de 56’dan 68 TL’ye, genel eği­tim has­ta­ne­le­rin­de 45’den 54 TL’ye, 100499 yatak­lı dev­let has­ta­ne­le­rin­de 30’dan 33 TL’ye, özel has­ta­ne­ler­de 31’den 34 TL’ye, dal mer­kez­le­rin­de 24’den 26 TL’ye) trans­to­ra­sik eko­kar­di­yog­ra­fi, kont­rast eko­kar­di­yog­ra­fi, tran­sö­zo­fa­ge­al eko­kar­di­yog­ra­fi ve stres eko­kar­di­yog­ra­fi” ayak­tan baş­vu­ru­lar­da ila­ve ola­rak fatu­ra­lan­dı­rı­lan işlem­ler lis­te­sin­den çıkarılmıştır.

Doğ­ru­dan hekim tara­fın­dan yapı­lan, uzman­lık gerek­ti­ren, zaman alan, bazı­la­rı yarı giri­şim­sel işlem olan, komp­li­kas­yon­la­rı ola­bi­len bu işlem­le­rin paket fiyat­lar­da cüzi artış­lar yapı­la­rak ila­ve ola­rak fatu­ra­lan­dı­rı­lan işlem­ler” lis­te­sin­den çıka­rıl­ma­sı kabul edi­le­mez bir uygu­la­ma­dır. Önce­lik­le paket fiyat­lar­da­ki cüzi artış­lar bu işlem­ler­de­ki eme­ğin kar­şı­lı­ğı değil­dir. Ancak, daha da önem­li­si, yoğun emek ve uzman­lık gerek­ti­ren bu işlem­le­rin paket içi­ne alı­na­rak değer­siz­leş­ti­ril­me­si ve zaman­la da paket fiyat­la­rın aşın­dı­rıl­ma­sıy­la mad­di kar­şı­lı­ğı­nın tama­men kay­bı söz konusudur”.

İlgili Haberler

Leave a Comment