Tiroidde göz tutulumu çok iyi analiz edilmeli

Op. Dr. Akın Banaz
Op. Dr. Akın Banaz

GÖZ / ŞUBAT 2016

Hor­mon ve kilo deği­şim­le­riy­le sık­ça gün­de­me gelen tiro­id has­ta­lık­la­rı, gör­me sağ­lı­ğı ve göz este­ti­ği­ni de cid­di oran­da teh­dit edi­yor. Uzman­lar tiro­id has­ta­la­rı­nı rutin göz muaye­ne­le­ri­ni kesin­lik­le aksat­ma­ma­sı konu­sun­da uya­rı­yor. Tiro­id has­ta­lık­la­rı­nın göz sağ­lı­ğı­na etki­si­ni değer­len­di­ren Dün­ya­göz Ataköy’den Op. Dr. Akın Banaz tiro­id has­ta­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak göz çev­re­si­ni saran yağ doku­sun­da ve kas­lar­da mey­da­na gelen şiş­me­le­rin göz­de şaşı­lı­ğa, göz kapa­ğı­nın açık­ta kal­ma­sı­na ve gözün öne fır­la­ma­sı­na neden ola­bi­le­ce­ği­ni belir­ti­yor. Bir­çok tiro­id has­ta­sı­nın bu prob­lem­le­rin üçü­nü bir­lik­te yaşa­dı­ğı konu­sun­da uya­ran Op. Dr. Banaz tiro­id has­ta­la­rın­da göz tutu­lum­la­rı­nın ile­ri evre­de kör­lü­ğe neden oldu­ğu için teda­vi süre­ci­nin çok dik­kat­le yöne­til­me­si gerek­ti­ği­ni söylüyor.

TEDA­Vİ­DE ZAMAN­LA­MA ÖNEMLİ

Tiro­id has­ta­la­rı­nın göz tutu­lum­la­rın­da teda­vi­ye baş­lan­ma­dan önce çok iyi ana­liz yapıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Op. Dr. Akın Banaz, has­ta­lı­ğın aktif döne­mi­nin yak­la­şık üç yıl sür­dü­ğü­nü ve bu dönem­de göz­de kıza­rık­lık, şiş­me ve fır­la­ma­lar mey­da­na gel­di­ği­ni belir­ti­yor. Bu süre­de göz tutu­lu­mu ris­ki­ni azalt­mak için siga­ra gibi risk fak­tör­le­rin­den uzak­la­şıl­ma­sı­nın ve tiro­id hor­mon­la­rı­nın den­ge­de tutul­ma­sı­nın son dere­ce önem­li oldu­ğu­nu söy­le­yen Banaz Tiro­id göz tutu­lum­la­rı­nın ken­di­ni sınır­la­yan özel­li­ği de göz önün­de tutu­la­rak ilaç teda­vi­si­ne baş­lan­ma­lı­dır. İlaç teda­vi­si­ne hemen baş­lan­ma­sı ter­cih edil­mez” diyor.

gozGEÇ EVRE­DE AMELİYAT

Has­ta­lı­ğın ilk üç yılın­da iyi yöne­ti­le­me­yen teda­vi süre­ci­nin ardın­dan geç evre­ye geçil­di­ği­ni belir­ten Op. Dr. Akın Banaz Bu dönem ilaç­la teda­vi­nin zor­laş­tı­ğı bir evre­dir. Göz çevresinde

olu­şan ödem­ler yeri­ni kas­lar­da daral­ma­ya bırak­tı­ğı için artık ilaç teda­vi­si fay­da­lı olmaz, cer­ra­hi teda­vi gere­kir” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment