Tırnaklarınız size bir şeyler söylüyor olabilir

Akci­ğer­den kal­be, hepa­tit­ten bağır­sak has­ta­lık­la­rı­na hat­ta AIDS’e kadar bir­çok has­ta­lı­ğın ipu­cu tır­nak­la­rı­nız­da gizli.

Tır­nak­la­rı­nız cid­di has­ta­lık­lar ve sağ­lık prob­lem­le­ri­niz hak­kın­da önem­li sin­yal­ler veriyor.

Tır­nak­la­rı­nı­za iyi­ce bir bakın. Yuka­rı doğ­ru burun sevi­ye­ni­ze kadar kal­dı­rın, yüzü­nüz­den bir karış uzak­ta tuta­rak her biri­ni dik­kat­li­ce inceleyin.

Tır­nak­la­rı­nız­da­ki eğri­lik, çukur­luk, girin­ti ve çıkın­tı­la­ra bakın. Eğer tır­nak­la­rı­nız çabuk kırı­lı­yor­sa kalın­lı­ğı­nı kont­rol edin. Tır­na­ğı­nız, altın­da­ki ve etra­fın­da­ki deri­nin ren­gi­ni kont­rol edin.

Okan Üni­ver­si­te­si Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Gam­ze Şen­bur­sa, tır­nak­lar­da­ki deği­şik­lik­le­rin has­ta­lık­la­rın duru­muy­la bağ­lan­tı­lı oldu­ğu­nu belir­te­rek eğer bir deği­şik­lik var­sa mut­la­ka not alın­ma­sı gerek­ti­ği­ni söylüyor.

Yrd. Doç. Dr. Gam­ze Şen­bur­sa, tır­nak­la­rı­nı­zın size gön­der­di­ği 8 önem­li mesa­jı şöy­le sıralıyor:

RENK­SİZ TIR­NAK­LAR: Sağ­lık­lı bir tır­na­ğın ren­gi doku­nul­du­ğun­dan pem­be- pem­bem­si beyaz olma­lı­dır. Eğer tır­nak­la­rı­nız mat ya da çiz­gi çiz­gi baş­ka renk ise giz­li bir sağ­lık prob­le­mi­niz olabilir.

•        Yeşil tır­nak­lar, bak­te­ri­yal enfek­si­yo­nun göstergesidir.

•        Kır­mı­zı çiz­gi­ler, kalp kapa­ğı enfek­si­yo­nu­nun işa­re­ti olabilir.

•        Mavim­si tır­nak­lar, kan­da­ki oksi­jen sevi­ye­ni­zin düşük oldu­ğu­nu gösterir.

•        Mat tır­nak­lar, vita­min eksik­li­ği­nin işaretidir.

•        Beyaz tır­nak­lar, hepa­tit gibi kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı­nın belirtisidir.

•        Koyu renk şerit­ler, yaş­lan­ma ve kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği ile bağlantılıdır.

Tır­nak­la­rı­nı­zı iyi­ce temiz­le­yin ve han­gi renk­te oldu­ğu­nu görün, tır­nak­la­rı­nız size bir şey­ler söy­lü­yor olabilir.

renksiz tırnak

KALIN TIR­NAK­LAR: Kalın tır­nak­lar doğal değil­dir. Tır­nak­lar güç­lü olma­lı­dır, ancak nor­mal­den daha fark­lı ve pen­çe gibi görü­nü­yor­sa dik­kat­li olun.

•        Kalın­lık akci­ğer has­ta­lı­ğı­nın bir belirtisidir.

•        Kalın ve sert yüzey man­tar enfek­si­yo­nu­nu gösterir.

•        Kalın ve ayrıl­mış tır­nak­lar tiro­id ya da sedef has­ta­lı­ğı­nı gös­te­ri­yor olabilir.

•        Nor­mal­den daha kalın tır­nak­lar aynı zaman­da dola­şım prob­le­mi­ne işa­ret edi­yor olabilir.

Kalın­la­şan tır­nak­lar göz­den kaçır­dı­ğı­nız bazı prob­lem­le­rin belir­ti­si­dir. Yeni bir ila­ca baş­la­dı­ğı­nız­da aler­jik reak­si­yon­lar hemen tır­nak­la­rı­nız­da kalın­laş­ma­ya neden olur.

 

AYRIL­MIŞ TIR­NAK­LAR: Tır­nak­lar sade­ce kapı­la­ra veya etra­fa takıl­mak­la kırıl­maz. Kırıl­ma sebe­bi sade­ce elle­ri­ni­zi çok faz­la yıka­ma­nız ya da oje­ler değildir:

•        Kırıl­mış tır­nak­lar folik asit, C vita­mi­ni ve pro­te­in eksik­li­ği­nin bir sonucudur.

•        Eğer kırıl­mış tır­nak­lar, tır­nak dip­le­rin­de oyuk­lar­la bera­ber görü­lü­yor­sa bu sedef has­ta­lı­ğı­nın bir belir­ti­si­dir. Sedef has­ta­lı­ğı %10 ora­nın­da tır­nak­lar­dan başlar.

•        Kırı­lan tır­nak­lar aynı zaman­da bes­len­me yeter­siz­li­ği­nin de bir gös­ter­ge­si olabilir.

Yedik­le­ri­ni­ze dik­kat edin ve genel sağ­lı­ğı­nız için tır­nak­la­rı­nı­za daha faz­la özen gösterin.

 

ÇUKUR (KAŞIK) TIR­NAK­LAR: Çukur tır­nak­lar içte­ki prob­lem­le­rin bir belir­ti­si­dir. Eğer bütün halin­de bir çukur­laş­ma var­sa bu durum genel­lik­le faz­la su tutu­lu­mu ile alakalıdır.

•        Demir eksikliği

•        Hemak­ro­ma­to­zis (kara­ci­ğe­rin vücut­ta faz­la demir tut­ma­sıy­la ger­çek­le­şen bir kara­ci­ğer hastalığı)

•        Kalp hastalıkları

•        Hipo­ti­ro­idizm

Tır­nak­la­rı­nız ve sağ­lı­ğı­nız bazen para­lel seyir gös­te­rir, sağ­lık prob­lem­le­rin­den kur­tu­lan kişi­le­rin tır­nak­la­rı nor­ma­le döner.

kalın tırnak

OYUK TIR­NAK­LAR: Küçük oyuk­lar ve çukur­lar elle­ri­ni­zi ihmal etmek­ten dola­yı ola­bi­lir ya da sağ­lı­ğı­nız­la daha yakın­dan ilgi­len­me­niz için bir uya­rı ola­bi­lir. Oyuk tırnaklar;

•        Sedef hastalığı

•        Kon­nek­tif doku bozuklukları

•        Alo­pe­cia are­ata ( saç kay­bı­na neden olan bağı­şık­lık sis­te­mi hastalığı)

•        Çin­ko eksik­li­ği (genel­lik­le tır­nak­la­rı­nı­zın orta­sın­da uzun çiz­gi şek­lin­de bir oyuk)

Elle­ri­ni­zi besin eksik­li­ği belir­ti­le­ri için sık sık kont­rol edin.

 

ÇIKIN­TI­LAR: Tır­nak­la­rın yüze­yi düz ve çok faz­la his­se­dil­me­yen ince çiz­gi­ler­den olu­şur. Belir­gin çıkın­tı­lar vücu­du­nuz­da bir şey­le­rin yan­lış git­ti­ği­nin gös­ter­ge­si­dir. Çıkın­tı­lı tır­nak­la­ra sahip olan­lar­da görü­len en sık problemler:

•        Demir eksikliği

•        Art­rit

•        Lupus (tır­nak dip­le­rin­de kır­mı­zı çizgiler)

Onlar sade­ce birer çıkın­tı değil, bir sağ­lık işa­re­ti olabilirler.

 

KURU VE İNCE TIR­NAK­LAR: Los­yon­la­ra ya da tır­nak bakım yağ­la­rı­na ihti­ya­cı­nız yok. Eğer tır­nak­la­rı­nız kuru ve incey­se hor­mon sevi­ye­ni­zi ölç­tür­me­niz­de fay­da var.

•        Tiro­id has­ta­lık­la­rı tır­nak­la­rın incel­me­si­ne neden olur. Kuru tır­nak­lar kolay­ca kırı­lır ve ayrılır.

•        Man­tar prob­lem­le­ri tır­nak­la­rı­nı­zı ya kuru ya da nem­li yaparlar.

Hem tiro­id hem de man­tar prob­lem­le­ri teda­vi­si uzun sürer. Eğer tır­nak­la­rı­nız­da böy­le bir deği­şik­lik görür­se­niz hemen dik­ka­te almalısınız.

 

YUM­RU ŞEK­Lİ­ND­EKİ TIR­NAK­LAR: Eğer tır­nak­la­rı­nı­zın etra­fın­da şiş­miş bir deri­niz var­sa ya da tır­nak­la­rı­nız şiş­miş gibi görü­nü­yor­sa buna club­bed- yum­ru tır­nak’ denir. Yum­ru tırnaklar;

•        Akci­ğer has­ta­lık­la­rı (özel­lik­le­de solu­num zor­lu­ğu çekenlerde)

•        İnfl­am­asy­onlu bağır­sak hastalıklarında

•        Kara­ci­ğer hastalıklarında

•        AİDS’te görülür.

Tır­nak­la­rı­nız sade­ce bu yukar­da sayı­lan has­ta­lık­la­rın belir­ti­si olma­ya­bi­lir. Bu belir­ti­ler sizin sağ­lı­ğı­nı­za dik­kat etme­niz için delil niteliğindedir.

Elle­ri­ni­niz size gön­der­di­ği mesaj­la­rı göz ardı etme­yin. Tır­nak­lar ve has­ta­lık­lar düşün­dü­ğü­nüz­den çok daha yakın­dan iliş­ki­li­dir. Sağ­lı­ğı­nı­zı koru­mak için sık sık tır­nak­la­rı­nı­zı kont­rol edin.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment