Tıpta dönüm noktası: Hepatit C tarih oluyor

hepatit-b-nasıl-etkilerİst­anb­ul­’­da düzen­le­nen Asi­an Pasi­fic Asso­ci­ati­on for the Study of Liver (APASL) 2015’te öne çıkan önem­li bir baş­lık Hepa­tit C oldu. Tıp tari­hin­de­ki en önem­li geliş­me­ler­den biri ola­rak duyu­ru­lan Hepa­tit C teda­vi­si ile ilgi­li konu­nun uzman­la­rı önem­li bil­gi­ler ver­di. APASL Üye­si Prof. Masao Oma­ta, virü­sün dış yüze­yin­de değil, virüs için­de deği­şik­lik yapan ilaç­lar­la Hepa­tit C’nin tama­men teda­vi edil­di­ği­ni bil­di­rir­ken, 171 has­ta üze­rin­de yapı­lan çalış­ma­da has­ta­la­rın tama­mı yüz­de 100 teda­vi edil­di. İnt­erf­er­on 6 ay boyun­ca veri­li­yor­du ve yüz­de 20 ila 30 ora­nın­da teda­vi edi­yor­du. Bu ilaç­lar ise 3 ayda tama­men teda­vi edi­yor” dedi. 

Prof. Dr. Neca­ti Örme­ci de, yeni ilaç­lar­la yapı­lan kom­bi­ne teda­vi­le­rin cid­di yan etki­le­ri olma­dı­ğı­nı vuru­gu­la­dı. Örme­ci, Geç­miş­te uygu­la­dı­ğı­mız teda­vi­le­rin cid­di yan etki­le­ri var­dı. Yeni ilaç­lar­la cid­di yan etki otra­ya çık­mak­sı­zın 8 haf­ta ile 3 ay ara­sın­da yüz­de yüz sonuç ala­bi­li­yo­ruz. Bu anlam­da dönüm nok­ta­sı­nı yaşı­yo­ruz” diye konuş­tu. Prof. Dr. Kadir Dök­me­ci ise, şim­di­ki hede­fin Hepa­tit C’yi 20 yıl için­de orta­dan kal­dır­mak oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek, öte yan­dan has­ta­lı­ğın önlen­me­si­nin de aynı dere­ce­de önem­li oldu­ğu­nu bil­dir­di. Sofos­bu­vir ve ben­zer­le­ri­nin Türkiye’de de bir sene­dir ecza­ne­ler­de bulun­du­ğu­nu belir­ten Dök­me­ci, Reçe­te ede­bi­li­yo­ruz ancak SGK’nın geri öde­me kap­sa­mın­da değil. Bun­lar çok paha­lı ilaç­lar. 3 aylık teda­vi 59 bin lira­ya mal olu­yor. Has­ta­lar­dan çok büyük bir bas­kı var. Bakan­lık­la görüş­me­le­ri­miz sürü­yor” dedi. Prof. Dr. Hakan Özcan da, Bakan­lı­ğın 7 ila­ca ruh­sat ver­di­ği­ni, şim­di fir­ma­la­rın kar­şı­lık­lı fiyat indir­me­si­nin bek­len­di­ği­ni söyledi. 

Prof. Dr. Shiv K. Sarin de, ilaç fir­ma­sı Gilead’in Hindistan’da 7 adet fab­ri­ka aldı­ğı­nı, üç ay son­ra üre­ti­me girecek bu fab­ri­ka­lar­da Sofos­bu­vir üre­ti­le­ce­ği­ni kay­de­det­ti: İlac­ın fiya­tı Hindistan’da 3 ay için 300 dola­ra düşecek. 1000 dolar olan tab­le­ti 10 dola­ra inecek. Diğer ülke­ler de bu ila­ca ula­şa­bi­lecek. Böy­le­ce 170 mil­yon has­ta teda­vi edilebilecek.” 

İlgili Haberler

Leave a Comment