Tıp eğitiminde yeni soluklar

murat aksoy-logo.qxpKASIM 2015

Tıp eği­ti­min­de­ki modern deği­şik­lik 1910’da Fle­x­ner Rapo­ru ile baş­la­dı. Abra­ham Fle­x­ner meto­do­lo­ji üze­ri­ne fark­lı fikir­le­ri olan ve bun­la­rı fark­lı eği­tim birim­le­rin­de dene­mek­ten çekin­me­yen bir eği­tim­ci idi. Ame­ri­ka Bir­le­şik Devletleri’nde ve Kanada’da 155 tıp fakül­te­sin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma sonuç­la­rı­nı yayın­la­dı­ğı rapo­ru son­ra­sın­da bu alan­da sar­sı­cı deği­şik­lik­le­re neden oldu. Ben­zer bir rapo­ru Avrupa’da da yayın­la­ma­sı son­ra­sın­da bu etki daha glo­bal bir boyut kazandı.

Bu rapo­run ardın­dan tıp fakül­te­le­ri­nin eği­tim prog­ram­la­rın­da hız­lı bir deği­şim oldu. Eği­tim ala­nın­da büyük ve fark­lı adım­lar atıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu deği­şim son­ra­ki yıl­lar­da da devam etti. Kla­sik eği­tim model­le­ri ile baş­la­yan eği­tim refor­mu yatay ve dikey enteg­ras­yon­lar özel­li­ğin­de veya prob­le­me daya­lı öğre­nim gibi fark­lı model­ler­le halen devam etmek­te. Öğren­ci­le­ri­ne daha iyi eği­tim ver­mek iste­yen tıp fakül­te­le­ri bu konu­da çaba sarf edi­yor ve ken­di sis­tem­le­ri için­de en uygun ola­nı­nı bul­ma­ya çalı­şı­yor­lar. Aslın­da bu fark­lı sis­tem­ler için­de hamu­ru insan sağ­lı­ğı olan konu­la­rın sade­ce işlen­me özel­lik­le­ri fark­lı. Ancak tek­no­lo­ji­nin hız­lı iler­le­me­si ile bera­ber tıp uygu­la­ma­la­rın­da da hız­lı deği­şik­lik oldu ve bun­la­rın da öğre­til­me­si gerek­li. Cer­ra­hi­de orta­ya çıkan lapa­ros­ko­pik giri­şim­ler buna örnek ola­rak gös­te­ri­le­bi­lir. Açık cer­ra­hi nere­dey­se yeri­ni tama­men lapa­ros­ko­pik giri­şim­le­re bıra­kı­yor. Lapa­ros­ko­pi yeri­ni tam da sağ­lam­laş­tı­rı­yor der­ken dev­re­ye robo­tik cer­ra­hi gir­di. Fark­lı eği­tim model­le­ri de olsa tıp fakül­te­le­ri öğren­ci­le­ri­ne lapa­ros­ko­pi veya robo­tik cer­ra­hi komp­li­kas­yon­la­rı­nı en azın­dan tanı­ma­yı ve ilk müda­ha­le­yi nasıl yapa­ca­ğı­nı öğret­mek zorunda.

Tek­no­lo­ji ile para­lel yürü­yen bu hız­lı büyü­me­nin yanı sıra tıp fakül­te­le­ri­nin göz­den kaçır­ma­ma­sı gere­ken bir nok­ta da tıp sana­tı­nın insa­na hiz­met ver­me­ye devam etti­ği ger­çe­ği­dir. Bu neden­le öğren­ci­le­ri­ne, has­ta­sı ile empa­ti yapa­bil­me yete­ne­ği­ni ver­me­ye çalış­ma­lı­dır. Medi­cal Huma­ni­ti­es” adı altın­da tanım­la­nan ders­ler bu amaç­la tasar­lan­mış­tır. Bu ders­ler halen ülke­miz­de ve dün­ya­da bir­den faz­la fakül­te­de seç­me­li ders ola­rak veril­mek­te. Birin­ci ama­cı öğren­ci­ler­de empa­ti yete­ne­ği­ni geliş­tir­mek olan bu ders aynı zaman­da dok­tor­lar için çok önem­li olan göz­lem­ci­lik yete­ne­ği­ni de kuv­vet­len­di­ri­yor. Yapı­lan çalış­ma­lar, bu der­si alan öğren­ci­ler­de tanı­ya var­ma­nın der­si alma­yan öğren­ci­le­re göre daha hız­lı oldu­ğu­nu göstermekte.

Abraham Flexner
Abra­ham Flexner

Bu der­si mul­ti­di­sip­li­ner­den öte inter­di­sip­li­ner ola­rak tanım­la­mak daha doğ­ru. Etki­le­şi­me geçen disip­lin­ler ara­sın­da ede­bi­yat, fel­se­fe, ahlak, tarih ve din gibi fark­lı disip­lin­ler var. Bun­la­rın yanı sıra ant­ro­po­lo­ji, psi­ko­lo­ji, sos­yo­lo­ji gibi sos­yal bilim­ler ve tiyat­ro, sine­ma ve gör­sel sanat­lar gibi sanat dal­la­rı da mev­cut. İst­anb­ul Tıp Fakültesi’nde öğre­tim üye­si oldu­ğum yıl­lar­da ders­le­ri daha çeki­ci kıl­mak adı­na çok da far­kın­da olma­dan bu der­sin özel­lik­le­ri ile ders anlat­ma­ya baş­la­mış­tım. Sade­ce öğren­ci­le­rin biraz daha faz­la ilgi­si­ni çek­mek adı­na yap­tı­ğım efo­run bek­len­ti­min daha da öte­si­ni kar­şı­la­ya­bil­di­ği­ni öğren­mek benim için de fark­lı bir tec­rü­be oldu. Şim­di için­de bulun­du­ğum müf­re­dat için­de böy­le bir şan­sa sahip olmak ger­çek­ten keyif veri­ci. Ders­le­ri­miz­de fark­lı senar­yo­lar üze­ri­ne can­lan­dır­ma­lar yapı­yo­ruz. Kapa­lı zarf­lar için­de yazıl­mış olan sağ­lık­la ilgi­li fark­lı senar­yo­lar­da has­ta­la­rı­mı­zın neler his­set­ti­ği­ni anla­ma­ya çalı­şı­yo­ruz ve onla­rın rolü­ne giri­yo­ruz. Göz­lem yete­ne­ği­mi­zi geliş­tir­mek adı­na fotoğ­raf­la­rın veya resim­le­rin arka plan­da­ki hika­ye­le­ri­ni öğren­ci­le­ri­miz bera­ber çöz­me­ye çalı­şı­yor. Tıp eği­ti­min­de göre­cek­le­ri­ni umut ettik­le­ri mide, bar­sak konu­la­rı­nın yanın­da gör­dük­le­ri bu insan­lık duy­gu­la­rı­na ait ders­te olduk­ça da başarılılar.…

Sonuç ola­rak tıp fakül­te­le­rin­de öğre­tim görev­li­le­ri­nin üze­ri­ne düşen göre­vin, bilim­sel düşün­ce yeti­si­ni tam ola­rak geliş­tir­miş, konu­la­rı­na hakim dok­tor­lar yetiş­tir­me­nin öte­sin­de göre­vi­ni mes­lek aşkıy­la yapan, has­ta­sı­nı anla­ya­bi­len ve onun has­ta­lık­la­rı ile duy­gu­la­rı­nı da tanı­yıp, uygun yak­la­şı­mı gös­te­ren dok­tor­lar yetiş­tir­mek oldu­ğu­nu kabul etme­miz gerek. Eği­tim­de­ki yeni soluk­lar bu ihti­ya­cı kar­şı­la­ma hede­fi için­de görünüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment