Tıp Dünyası Canlı Derslerde Buluşacak

Dün­ya Can­lı Nöro­vas­kü­ler Kon­fe­ran­sı pan­de­mi nede­niy­le bu yıl onli­ne buluş­ma­ya hazırlanıyor.

WLNC 2019 BARCELONA

Beyin kri­zi (beyin damar tıkan­ma­la­rı veya kana­ma­la­rı­na bağ­lı inme, felç) ola­rak bili­nen has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de kafa­ta­sı açıl­ma­dan bıçak­sız müda­ha­le imka­nı sunan Giri­şim­sel Nöro­rad­yo­lo­ji” (Nöro­en­do­vas­kü­ler Cer­ra­hi) ala­nın­da­ki son geliş­me­ler ulus­la­ra­ra­sı ola­rak düzen­le­nen World Live Neuro­vas­cu­lar Con­fe­ren­ce (WLNC – Dün­ya Can­lı Nöro­vas­kü­ler Kon­fe­ran­sı) top­lan­tı­sın­da anla­tı­la­cak. Bu yıl 8.’si ger­çek­leş­ti­ri­lecek kong­re­ye, dün­ya çapın­da büyük başa­rı­la­ra imza atan Türk bilim insan­la­rı öncü­lük edecek.

Bu yıl pan­de­mi nede­niy­le ilk kez 2324 Ekim 2020 tarih­le­rin­de onli­ne ola­rak düzen­le­necek olan WLNC Konferansı’nda katı­lım­cı­lar, kasık dama­rın­dan giri­le­rek yapı­lan endo­vas­kü­ler (kapa­lı) beyin ame­li­yat­la­rı­nı can­lı ola­rak izleyebilecek.

Top­lan­tı­da, en yük­sek tek­no­lo­jiy­le ve bıçak­sız ame­li­yat­lar­la, beyin damar balon­cuk­la­rı, damar yumak­la­rı ve beyin damar tıka­nık­lık­la­rı gibi cid­di beyin damar has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi­si can­lı ola­rak yapı­lır­ken, en son kanı­ta daya­lı veri­ler sunu­la­cak ve 72 fark­lı ülke­den 12 bin hekim bu ame­li­yat­la­rı sey­re­de­rek eği­tim alacak.

Giri­şim­sel Nöro­rad­yo­lo­ji ala­nın­da dün­ya­da Türkiye’yi lider konum­da tutan Türk hekim­le­ri, Prof. Dr. Işıl Saat­çi, Prof. Dr. Saru­han Çekir­ge, Prof. Dr. Civan Işlak, Prof. Dr. Naci Koçer ve Prof. Dr. Osman Kızıl­kı­lıç, ABD, Çin, Fran­sa, Arjantin’den dok­tor­lar­la bir­lik­te geliş­tir­dik­le­ri ve tıp lite­ra­tü­rü­ne giren teda­vi yön­tem­le­ri­ni WLNC Kong­re­sin­de anlatacaklar.

Can­lı Ame­li­yat­lar­la Zor Vaka­lar­da Yeni Yol Hari­ta­la­rı Belirlenecek

Top­lan­tı­da, beyin damar has­ta­lık­la­rı olan has­ta­lar için yeni çözüm yol­la­rı, örnek vaka­lar üze­rin­den can­lı yayın­da yapı­la­cak ope­ras­yon­lar­la gös­te­ri­lecek. Her yıl fark­lı bir kıta­da­ki ülke­den can­lı ola­rak vaka üze­rin­de gös­te­ri­len bu işlem­ler bu kez, sanal ortam­dan her­ke­sin ücret­siz ola­rak kayıt yap­tı­ra­rak katı­la­bi­le­ce­ği şekil­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Sanal kong­re­ye ger­çek zaman­lı ola­rak katı­la­ma­yan­lar, kay­de­di­len vide­ola­rı iste­dik­le­ri zaman izleyebilecekler.

Ger­çek zaman­lı ola­rak www.wlnc.org adre­sin­den izle­ne­bi­lecek yük­sek çözü­nür­lük­lü akış tek­no­lo­ji­si kul­la­na­rak, kali­te­li görün­tü­ler­le can­lı yayın­da bir­çok fark­lı ve zor vaka ame­li­yat edi­lecek. Can­lı vaka­lar sıra­sın­da, tek­nik ipuç­la­rı ve püf nok­ta­la­rı veri­lecek. Teda­vi yön­tem­le­ri ve fark­lı teda­vi tek­nik­le­ri, dün­ya­nın her yerin­den dene­yim­li bilim insan­la­rı­nın örnek vaka sunum­la­rı eşli­ğin­de tartışılacak.

72 fark­lı ülke­den 12 bin üze­ri kayıt­lı katı­lım­cı­nın bulun­du­ğu ulus­la­ra­ra­sı bu önem­li etkin­lik­te, seçil­miş has­ta­la­rın kapa­lı damar içi beyin ope­ras­yon­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Etkin­li­ğe, beyin cer­rah­la­rı, giri­şim­sel nöro­rad­yo­log­lar, nöro­log­lar, endo­vas­kü­ler cer­rah­lar olmak üze­re bu ala­na ilgi duyan sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri katılacak.

2013 yılın­dan bu yana dün­ya çapın­da orga­ni­zas­yon­la­rı ile giri­şim­sel nöro­rad­yo­lo­ji ala­nın­da­ki son geliş­me­le­re öncü­lük eden WLNC, bu sene de mev­cut ve geliş­mek­te olan tek­nik­le­rin ve tek­no­lo­ji­le­rin pra­tik uygu­la­ma­la­rı, dün­ya­nın dört bir yanın­da­ki üni­ver­si­te­ler­den ve tıp mer­kez­le­rin­den can­lı vaka sunum­la­rı eşli­ğin­de yapıl­ma­sı­nı sağlayacak.

İng­il­izce ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan top­lan­tı­ya katı­lan­lar, ger­çek zaman­lı geri bil­di­rim yapa­bi­lecek. Bu saye­de eği­tim ve teda­vi­de en iyi sonuç­la­rın alın­ma­sı ve geliş­ti­ril­me­si sağlanacak.

İlgili Haberler