Tıbbi yenilikle dünya birinciliği geldi

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Dün­ya­nın 3.büyük, aynı zaman­da Bir­leş­miş Mil­let­le­rin des­tek­le­di­ği sivil top­lum örgüt­le­rin­den biri­si olan JCI (Juni­or Cham­ber Inter­na­ti­onal) tara­fın­dan 1981 yılın­dan bu yana düzen­le­nen, Ten Outs­tan­ding Young Per­sons of the World’ün 2015 yarı­şı­nın sonuç­la­rı bel­li oldu. Yarış­ma­ya Türkiye’yi tem­si­len katı­lan Canan Dağ­de­vi­ren, Meh­met Z. Bay­ka­ra bir­lik­te ipi göğüs­le­ye­rek dün­ya birin­ci­li­ği kol­tu­ğu­na otur­du. Ala­nın­da ulus­la­ra­ra­sı başa­rı­la­ra imza atan Canan Dağ­de­vi­ren, kal­bin, akci­ğe­rin ve diyaf­ra­mın hare­ke­tiy­le elekt­rik ener­ji­si üre­ten, bu ener­ji­yi depo­la­yan esnek ve ult­ra ince piezo elekt­rik enteg­re ale­ti geliş­tir­miş­ti. Tıb­bi yeni­lik ve buluş­lar kate­go­ri­sin­de yarış­ma­ya katı­la­rak dün­ya birin­ci­li­ği kaza­nan Dağ­de­vi­ren halen ABD’de bilim­sel çalış­ma­la­rı­nı sürdürüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment