Tıbbi Mümessiller Takeda’yı seçti

Dün­ya­nın en büyük ilaç şir­ket­le­rin­den biri olan ve 2009 yılın­dan bu yana Türkiye’de de faali­yet gös­te­ren Take­da, Mümes­sil Daya­nış­ma Derneği’nin (MÜDAD) düzen­le­di­ği 2015 Saha­nın Sesi Anke­ti ve Elmas Ödül­le­ri’ kap­sa­mın­da Çalı­şan Mem­nu­ni­ye­ti’ ve Çalı­şı­la­bi­lecek En İyi İlaç Fir­ma­la­rı’ kate­go­ri­le­rin­de en başa­rı­lı şir­ket­ler ara­sın­da seçil­di. Take­da ayrı­ca Kali­te­yi Teş­vik Özel Ödülü’ne de layık görül­dü. MÜDAD’ın bu yıl ikin­ci­si düzen­le­di­ği Saha­nın Sesi Anke­ti ve Elmas Ödül­le­ri’ kap­sa­mın­da 1721 tıb­bi mümes­si­lin katı­lı­mıy­la ilaç sek­tö­rü­nün başa­rı­lı şir­ket­le­ri belir­len­di. 235 yıl­lık kök­lü geç­mi­şiy­le insan­la­ra sağ­lık sun­mak için çalı­şan Take­da, orga­ni­zas­yon­da üç önem­li başa­rı­ya imza attı. Take­da, mümes­sil­le­rin çalış­tık­la­rı fir­ma­la­rı­nı değer­len­dir­di­ği Çalı­şan Mem­nu­ni­ye­ti’ ile diğer fir­ma­la­rı değer­len­dir­di­ği Çalı­şa­bi­lecek En İyi İlaç Şir­ket­le­ri’ kate­go­ri­sin­de en başa­rı­lı şir­ket­ler ara­sın­da yer aldı. Ayrı­ca MÜDAD Yöne­tim Kuru­lu tara­fın­dan ilaç endüst­ri­sin­de örnek oluş­tu­ra­bi­lecek uygu­la­ma­lar için veri­len Kali­te­yi Teş­vik Ödülü’ne de Take­da’ layık görül­dü. Ödül­ler Denizli’de düzen­le­nen tören­le sahip­le­ri­ni bulur­ken, töre­ni Face­bo­ok üze­rin­den 20 bini aşkın mümes­sil can­lı ola­rak izledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment