Testosteron”un kitabı yazıldı

Koç Üni­ver­si­te­si Yayın­la­rı (KÜY), Psi­ko­lo­ji ve Biyo­lo­ji kate­go­ri­sin­de Tes­tos­te­ron: Seks, Güç ve Kazan­ma İrad­esi” adlı kita­bı yayım­la­dı. Camb­rid­ge Üniversitesi’nde sinir­bi­lim dalın­da eme­ri­tus pro­fe­sö­rü Joe Herbert’in kale­me aldı­ğı kitap, Ebru Kılıç tara­fın­dan Türk­çe­ye kazan­dı­rıl­dı. Kitap­ta, tes­tos­te­ron hor­mo­nun doğa­sı, meme­li­ler­de ve özel­lik­le insan­da nasıl işle­di­ği, erkek dav­ra­nı­şı­nı han­gi yön­ler­den etki­le­di­ği ve kadın­lar açı­sın­dan oyna­dı­ğı role iliş­kin bul­gu­lar etki­le­yi­ci örnek­ler­le akta­rı­lı­yor. Joe Her­bert, Testosteron”da bu güç­lü hor­mo­nun doğa­sı­nı, meme­li­ler­de ve özel­lik­le insan­da nasıl işle­di­ği­ni, erkek dav­ra­nı­şı­nı han­gi yön­ler­den etki­le­di­ği­ni ve kadın­lar açı­sın­dan oyna­dı­ğı role iliş­kin bul­gu­la­rı etki­le­yi­ci örnek­ler­le ve duru bir dil­le açıklıyor.

Tes­tos­te­ro­nun bir meme­li türü­nün erkek­le­rin­de üre­me­nin temel bile­şen­le­rin­den biri oldu­ğu­na dik­kat çeken Joe Her­bert, bunun erkek bede­ni ve bey­ni­nin ese­ri oldu­ğu­nu vur­gu­lu­yor. Her­bert kitap­ta, yal­nız­ca cin­sel­lik­le değil, sal­dır­gan­lık­la, reka­bet­çi­lik­le, risk almay­la, kısa­ca­sı hayat­ta kalıp üre­me­yi sağ­la­yan tüm unsur­lar­la iliş­ki­li oldu­ğu­nun altı­nı çizi­yor. Her­bert kitap­ta, Bey­nin geç­miş­te bize hiz­met etmiş bu özel­lik­le­ri modern dün­ya­da da var­lı­ğı­nı koru­yor. İns­an bey­ni bugün, şekil­len­di­ği ortam­dan çok fark­lı bir düzen­de çalı­şı­yor ve modern dün­ya bu antik bey­nin çalış­ma pren­sip­le­ri­ne göre işli­yor. Kül­tü­rel, poli­tik ve top­lum­sal açı­dan çeşit­li­lik arz eden modern dün­ya, tes­tos­te­ro­nun eski çağ­la­ra daya­nan etki­si­ni nasıl kont­rol altın­da tuta­bi­lir? Seks, sal­dır­gan­lık, gali­bi­yet, mağ­lu­bi­yet, şid­det ve savaş insan­lık tari­hi­ni yara­tan kav­ram­lar oldu­ğu­na göre, tes­tos­te­ro­nun da tari­hi­miz­de mer­ke­zi bir rol oyna­dı­ğı­nı kabul etme­li­yiz” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment