Terzioğlu, İstinye Üniversitesi’nde

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu
Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Türkiye’nin en büyük sağ­lık grup­la­rın­dan MLP­Ca­re Gru­bu tara­fın­dan kuru­lan İst­inye Üniversitesi’nin Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Dekanlığı’na, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da hem­şi­re­lik ala­nın­da­ki çalış­ma­la­rıy­la tanı­nan Prof. Dr. Füsun Ter­zi­oğ­lu atandı. 

Ter­zi­oğ­lu, Cin­sel­lik ve Üre­me Sağ­lı­ğı’ , Hem­şi­re­lik­te Yöne­tim ve Lider­lik’, Hem­şi­re­lik Eği­ti­mi ve Uygu­la­ma­la­rın­da İnov­asy­on’, Sağ­lık Hiz­met­le­rin­de İns­an Gücü Plan­la­ma’ ve Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri’ gibi alan­lar­da­ki çalış­ma­la­rıy­la tanınıyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment