Terrence Mallick yine insanın hikayesine odaklanıyor

sinemaMART 2016

Ünlü ABD’li yönet­men Ter­ren­ce Mal­lick, dra­ma­tik bir film olan Knight of Cups’ ile ger­çek aşk ara­yı­şı­na odak­la­nı­yor. İng­il­iz aktör Chris­ti­an Bale tara­fın­dan can­lan­dı­rı­lan baş­ka­rak­ter Rick, kusur­suz ger­çek aşkın peşin­den koşar­ken sade­ce bu aşkın uyan­dı­ra­bi­le­ce­ği büyü­lü his­le­ri yaşa­ma­yı amaç­lı­yor. Bu ara­yış tut­ku dolu bir aşk üçge­ni­nin için­de faz­la­sıy­la hayat buluyor.

Sine­ma kari­ye­rin­de The Thin Red Line’, Bad­lands’, The New World’ ve The Tree of Life’ gibi unu­tul­maz baş­ya­pıt­la­ra imza­sı­nı atan Ter­ren­ce Mallick’in fil­mi, diğer film­le­rin­den aşi­na oldu­ğu­muz insan olma, ölüm ve aşk gibi tema­la­rı yoğun bir şekil­de işli­yor. Fil­min bir­bi­rin­den ünlü oyun­cu­lar­dan olu­şan kas­tın­da ise Nata­lie Port­man, Chris­ti­an Bale, Cate Blanc­hett ve Anto­nio Banderas’ı göre­bil­mek mümkün.

İlgili Haberler

Leave a Comment