Yolsuzluğun Olmadığı Ülke: YENİ ZELANDA

Layout 1TEM­MUZ 2014

İng­ilt­ere Kraliçe’sinin Dev­let Baş­ka­nı oldu­ğu Yeni Zelan­da, Güney Büyük Okyanus’ta Güney Pasi­fik ada­la­rı ara­sın­da, Avustralya’nın 1.500 km güney doğu­sun­da yer almak­ta ve 2 büyük ada olan North Island” ile South Island”ın yanı sıra bir­çok küçük ada­dan oluşmaktadır.

Aote­aroa” da deni­len Yeni Zelan­da, Uzun Beyaz Bulut­la­rın Ülke­si” anla­mı­na geli­yor. 1000 yıl önce Poli­nez­ya­lı Maori­ler” yer­leş­ti­ri­len Yeni Zelanda’ya 1642’da Hol­lan­da­lı Abel Tas­man” ayak bas­mış, ancak İng­il­iz göç­men­ler, 1840’da İng­il­iz haki­mi­ye­ti kuru­lun­ca yerleşmişler.

yzelanda-024 mil­yon 320 bin nüfu­sa sahip olan Yeni Zelanda’nın yüzöl­çü­mü 268 bin km2dir. Yüz­de 55’i Hıris­ti­yan, yüz­de 35’i Ate­ist, yüz­de 10’u da Hin­du, Budist ve Müs­lü­man olan Yeni Zelanda’nın Gay­ri Safi Yurt İçi Har­ca­ma­sı 109 mil­yar USD’dir. Dünya’daki yol­suz­luk sıra­la­ma­sın­da Danimarka’yla son sıra­da yer alan Yeni Zelanda’nın Wel­ling­ton”, en büyük şeh­ri ise Yüzük­le­ri Efen­di­si” fil­mi­nin çekil­di­ği Auckland”dır.

Kişi başı mil­li geli­ri 1500 USD olan Yeni Zelan­da, genel­lik­le ılı­man bir ikli­me sahip olup, kuzey kesim­le­ri supt­ro­pi­kal ikli­min etki­si altın­da­dır. Yaz­la­rı 2033 dere­ce­ler ara­sın­da olup olduk­ça da güneşlidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment