Tercih” seçimlerde demokrasiye uyar mı?

Layout 1EDİ­T­ÖR / TEM­MUZ 2014

Ramazan’ı da için alan bu yazın olduk­ça sıcak geçe­ce­ği aşikar…

Önem­li olan; bir­bi­ri­mi­zi kır­ma­dan, örse­le­me­den, aşı­rı yıp­rat­ma­dan cum­hur”un başı­nı, yani T.C. Cumhurbaşkanı’nı seçmek…

Sayın Baş­ba­kan Recep Tay­yip Erdo­ğan ile Sayın Prof. Dr. Ekme­led­din İhsanoğlu’nun ara­sın­da sonuç­la­na­ca­ğı kesin olan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı seçi­mi, ülke­miz için hayır­lı” olsun demek gerekir.

Ben­ce adla­rın­dan ziya­de tutum” ve dav­ra­nış”ı önem­li Cum­hur­baş­ka­nı ola­cak zatın…

Elbet­te geç­mi­şi de, bugü­ne kadar yap­tı­ğı icra­atı ve dav­ra­nı­şı da önemli…

Aslın­da yine halk seç­me­yecek Cumhurbaşkanı’nı… Siya­si­le­rin, daha doğ­ru­su par­la­men­ter­le­rin seç­ti­ği aday­lar­lar ara­sın­dan sade­ce ter­cih” edecek hal­kı­mız, yani biz­ler, yani cum­hur”

Demok­ra­si bu mu?

Yazın serin, tati­li­ni­zin sağ­lık­lı geç­me­si dileğiyle…

İlgili Haberler

Leave a Comment