Tenoviral 245 mg Film Kaplı Tablet

ABDİ İbr­ah­im İlaç, etken mad­de­si teno­fo­vir disop­rok­sil olan yeni ürü­nü Teno­vi­ra­l­’i tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Teno­fo­vir disop­rok­sil fuma­rat, ön ilaç olan teno­fo­vir disop­rok­si­lin fuma­rat tuzu­dur. Teno­fo­vir disop­rok­sil absor­be edi­lir ve bir nük­le­ozid mono­fos­fat (nük­le­otid) ana­lo­ğu olan etkin mad­de teno­fo­vi­re dönüş­tü­rü­lür. Yetiş­kin­ler­de kro­nik hepa­tit B enfek­si­yo­nu­nun teda­vi­sin­de endi­ke­dir. Ayrı­ca, HIV‑1 ile enfek­te olmuş 18 yaşın üze­rin­de­ki yetiş­kin­le­rin teda­vi­sin­de diğer anti­ret­ro­vi­ral ilaç­lar­la kom­bi­nas­yon halin­de kul­la­nı­lır. Teno­fo­vir disop­rok­sil fuma­rat dahil hepa­tit B teda­vi­si­nin kesil­me­si, şid­det­li akut hepa­tit kötü­leş­me­le­riy­le iliş­ki­li ola­bi­lir. Teno­fo­vir disop­rok­sil fuma­ra­tı bıra­kan, hepa­tit B virü­sü ile enfek­te olmuş has­ta­lar, teda­vi­nin dur­du­rul­ma­sın­dan son­ra en az bir­kaç ay hem kli­nik hem de labo­ra­tu­var taki­bi açı­sın­dan yakın­dan izlen­me­li­dir. Uygun­sa, hepa­tit B teda­vi­si­ne yeni­den baş­lan­ma­sı gerek­li görü­le­bi­lir. İlerl­em­iş kara­ci­ğer has­ta­lı­ğı veya siroz bulu­nan has­ta­lar­da, teda­vi son­ra­sı hepa­ti­tin kötü­leş­me­si hepa­tik dekom­pan­sas­yo­na yol aça­bi­le­ce­ğin­den teda­vi­nin kesil­me­si önerilmez.
Geniş Bil­gi İçin: Abdi İbr­ah­im İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tel: (0212) 366 84 00

İlgili Haberler

Leave a Comment