Televizyonda sağlık programları nasıl sağlıklı olur?

murat aksoy-logo.qxpUZMAN GÖRÜ­ŞÜ / AĞUS­TOS 2016

Geçen haf­ta sağ baca­ğın­da­ki varis­le­ri için polik­li­ni­ğe gelen has­tam, ken­di­si­ni muaye­ne ettik­ten son­ra ame­li­yat kara­rı­nı tar­tış­mak üze­re kar­şı­ma otur­du­ğun­da ger­çek­ten de beni şaşır­ta­cak kadar bil­gi­ye sahip­ti. Genel­lik­le bu aşa­ma­da bil­gi­sa­yar­da hazır­la­dı­ğım varis ile ilgi­li gör­sel­le­ri has­ta­ya gös­te­rir ve bil­gi veri­rim. Bu aşa­ma­dan son­ra da ken­di­si ile uygu­la­ya­ca­ğı­mız teda­vi metot­la­rı hak­kın­da konu­şur, tar­tı­şır ve karar veri­riz. Bu has­tam­da bil­gi ver­me zama­nı o kadar hız­lı geç­ti ki iki­miz de ger­çek­ten ina­nıl­maz bir zaman kazan­dık. Beni bun­dan daha faz­la mut­lu eden ise has­ta­mın tüm bu bil­gi­yi tele­viz­yon­da­ki sağ­lık prog­ram­la­rın­dan ve özel­lik­le de Dok­to­rum prog­ra­mın­dan almış oldu­ğu­nu iti­raf etme­si idi. İtir­af etme­li­yim ki bazen hepi­niz gibi Goog­le dok­tor­la­rı” ile kar­şı­laş­mak beni de rahat­sız edi­yor. Ama bu örnek de gös­te­ri­yor ki doğ­ru bil­gi­yi hedef kit­le­ni­ze ver­di­ği­niz zaman, bu yeri­ni bulu­yor ve fay­da­lı oluyor.

Tele­viz­yon­da yer alan sağ­lık prog­ram­la­rı­nın sağ­lık­lı olma­sı için üze­ri­ne düşen cid­di görev­ler var. Önce­lik­le bu prog­ram­la­rın ter­ci­hen bir sağ­lık­çı tara­fın­dan sunul­ma­sı gerek­ti­ği ve konuk lis­te­si­nin de bir dok­tor tara­fın­dan göz­den geçi­ril­me­si gerek­ti­ği kanı­sın­da­yım. Bil­gi­nin daha ekra­na ulaş­ma­dan ve ula­şır­ken elek­ten geç­me­si­nin en doğ­ru yolu bu. Aksi hal­de bu prog­ram­la­rın sade­ce rek­lam ara­cı olma ve eği­tim konu­sun­da yeter­siz kal­ma gibi bir risk­le kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı kabul etmek gere­kir. Dok­tor bir sunu­cu­nun deza­van­ta­jı ise, biz­le­rin bazen tıp dışın­da olan­la­rın bakış açı­sı­nı kay­bet­me­si ve bu gru­bun endi­şe­le­ri­nin far­kın­da ola­ma­ma­sı. Zira biz­le­re çok basit gelen bil­gi­ler, hal­kın ihti­ya­cı­nın tam ken­di­si olu­yor ve biz­ler mer­di­ve­nin ilk basa­ma­ğın­da­ki bu bil­gi­yi çok basit görüp, bu basa­ma­ğı atla­ya­rak üst­le­re tır­man­ma­yı isti­yo­ruz ve prog­ram takı­lıp düşü­yor. Hedef kit­le dok­tor­lar olsa başa­rı­lı bir prog­ram olur­du aslın­da ama halk için değil. Bu neden­le dok­tor sunu­cu­nun yanın­da genel­lik­le hal­kın nab­zı­nı tuta­bi­len biri daha olu­yor. Bu den­ge­yi tut­tur­mak prog­ra­mın bil­gi ver­me konu­sun­da başa­rı­lı olma­sı için önem­li. Zira siz seyir­ci­yi yaka­la­ya­ma­dık­tan son­ra tele­viz­yon­da iste­di­ği­niz kadar önem­li bil­gi­ler verin, onlar seyir­ci­ye değil atmos­fe­re gidi­yor. Seyir­ci­yi yaka­la­mak bu neden­le önem­li. Rey­ting ola­rak başa­rı­yı değil ama prog­ra­mın sağ­lık­lı bil­gi­yi ver­me konu­sun­da başa­rı­lı olma­sı­nın yolu da bu. Dok­to­rum prog­ra­mı sıra­sın­da pek çok gelen dok­tor arka­da­şı­ma aynı şey­le­ri söy­ler­dim. Seyir­ci­yi ekran­da tuta­bi­lir­sek bil­gi­yi paylaşabiliriz.

Bu yaz döneminde Kanal D ekranına gelen “Doktorum” farklı bir formatla seyirciyi yakalamayı hedefledi.
Bu yaz döne­min­de Kanal D ekra­nı­na gelen Dok­to­rum” fark­lı bir for­mat­la seyir­ci­yi yaka­la­ma­yı hedefledi.

Sağ­lık prog­ra­mı­nın sağ­lık­lı olma­sı­nın önem­li öğe­le­rin­den biri de seyir­ci­nin size güven­me­si. İns­an iliş­ki­le­rin­de oldu­ğu gibi aslın­da. Seyir­ci size çok zor güve­ni­yor ve çok kolay güven kay­be­di­yor. Ekran­da söy­le­nen söz­ler çok önem­li. Seyir­ci­le­rin bir kıs­mı ade­ta okul­da gibi not­lar tutu­yor ve haya­tı­na uygu­la­ma­ya çalı­şı­yor. Bir yıl­ba­şı gece­sin­de ev sahi­bi arka­da­şı­mı­zın tele­viz­yon­da yap­tı­ğı­mız öne­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da masa­yı bro­ko­li, laha­na ve sala­ta ile donat­ma­sı­nı ömrüm boyun­ca hiç unut­ma­ya­ca­ğım. Bu ve bunun gibi nice örnek yüzüm­de gurur­la bezen­miş bir gülüm­se sağlıyor.

Bu prog­ram­la­rın sağ­lık­lı ve başa­rı­lı olma­sı­nın bel­ki de en önem­li etke­ni yayın­lan­dı­ğı kana­lın ver­di­ği des­tek. Kana­lın biraz sabır­lı olma­sı ve prog­ra­ma inan­ma­sı gere­ki­yor. Dok­to­rum” örne­ğin­de oldu­ğu gibi inanç ve sabır, kana­la 5 sezon devam eden ve rey­ting ile bera­ber pres­tij kazan­dı­ran, bunun öte­sin­de seyir­ci­nin ona inan­dı­ğı bir prog­ram kazan­dı­ra­bi­li­yor. Bu des­tek olma­dı­ğı tak­dir­de prog­ram ne kadar iyi olsa ve kali­te­si her­kes tara­fın­dan ne kadar ifa­de edil­se de, yazın orta­sın­da saba­hın altı­sı­na kon­du­ğu­na seyir­ci­ye bil­gi­yi aktar­ma şan­sı kalmıyor. 

Sonuç iti­ba­ri ile ama­cı bil­gi ver­mek olan ve bu yüküm­lü­lü­ğü sağ­lık ala­nın­da sür­dür­me­yi hedef­le­yen tele­viz­yon prog­ram­la­rı­nın düz­gün şekil­len­di­ril­di­ği tak­dir­de hipo­kond­ri­ak bir kesim ve Goog­le Dok­to­ru” yetiş­tir­me­nin öte­sin­de bilinç­li bir top­lum yara­ta­ca­ğı ve sağ­lık­lı ola­ca­ğı muhakkak.

İlgili Haberler

Leave a Comment