Tekrarlayan Krup’un altındaki neden çok iyi araştırılmalı

KRUPGÜN­CEL / MAYIS 2016

Sık­lık­la 6 ay ile 3 yaş ara­sın­da görü­len hava yolu dar­lı­ğı ile giden solu­num yolu has­ta­lı­ğı olan Krup­la ben­zer tab­lo­yu, yaban­cı cisim aspi­ras­yo­nu, trav­ma (entü­bas­yon) ve ani geli­şen aler­jik reak­si­yon­la­rın da yapa­bil­di­ği­ne dik­kat çeken Medi­ca­na Kon­ya Has­ta­ne­si Çocuk Has­ta­lık­la­rı ve Sağ­lı­ğı Uzm. Dr. Zey­nel Abi­din Taş­baş konuy­la ilgi­li detay­lı bil­gi verdi:

En sık neden viral enfek­si­yon­lar olsa bile, bak­te­ri­yel ve ati­pik ajan­lar da kru­pa yol aça­bi­lir. Vaka­la­rın çoğun­da atak önce­sin­de, burun akın­tı­sı, burun tıka­nık­lı­ğı, hafif öksü­rük ve hafif ateş gibi enfek­si­yon bul­gu­la­rı var­dır. Krup, küçük çocuk­lar­da kaba ve kalın ses, hav­la­ma ben­ze­ri kuru öksü­rük, kısa süre­de geli­şen solu­num sıkın­tı­sı ve nefes alır­ken belir­gin zor­lan­ma ile karak­te­ri­ze­dir. Büyük çocuk­lar öne doğ­ru otu­ra­rak nefes alma­yı ter­cih eder­ler. Belir­ti­ler ağla­ma ile arta­bi­lir. Hafif tab­lo­lar genel­lik­le 37 gün­de düze­lir. Ancak bazı çocuk­lar­da ağır solu­num yet­mez­li­ği ve sıkın­tı olabilir.

Viral krup genel­de kısa süren bir has­ta­lık­tır; nadi­ren soluk ala­ma­ma ve/veya kalp dur­ma­sı gibi neden­ler­le ölü­me yol aça­bi­lir. Semp­tom­lar genel­de iki gün için­de düze­lir ama iyi­leş­mek için yedi güne uza­ya­bi­lir. Pek rast­lan­ma­yan diğer komp­li­kas­yon­lar ara­sın­da bak­te­ri­yel tra­ke­it, pnö­mo­ni ve akci­ğer öde­mi sayılabilir.

Teş­his, has­ta­lı­ğın kli­nik bul­gu­la­rı temel alı­na­rak koyu­lur ve rönt­gen, komp­li­ke düşü­nü­len vaka­lar­da kul­la­nı­lır. Vaka­la­rın çoğu ilk müda­ha­le­nin ardın­dan ayak­ta teda­vi edi­lir­ken yak­la­şık %10’u has­ta­ne­ye yatı­rı­la­rak teda­vi edi­lir. Krup­lu çocuk­la­rın ola­bil­di­ğin­ce sakin kal­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı­dır. %1’den daha azı yoğun bakım şart­la­rın­da solu­num des­te­ği­ne ihti­yaç duya­bi­lir. Teda­vi­de en önem­li nok­ta hava yol­la­rı­nın açık tutul­ma­sı ve oksi­jen des­te­ği­dir. Hava­nın soğuk ve nem­li olma­sı fay­da­lı­dır. Soğuk buhar, hava yolu sek­res­yon­la­rı­nı ve muko­za­yı nem­len­di­rir. Eğer buhar veri­lir­ken solu­num sıkın­tı­sı artar­sa bu teda­vi kesil­me­li­dir. Men­tol gibi koku­lu mad­de­ler, solu­num yol­la­rın­da irri­tas­yon ve reak­ti­vi­te­ye neden ola­bi­le­ce­ğin­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İlaç teda­vi­si ola­rak acil ser­vis­te kor­ti­zon­lu buhar veya iğne teda­vi­le­ri uygu­la­nır. Daha son­ra ayak­tan veya yata­rak ida­me teda­vi­le­ri plan­la­nır. Sık gör­dü­ğü­müz Kla­sik Krup Send­ro­mun­da anti­bi­yo­tik ve öksü­rük ilaç­la­rı­nın yeri yok­tur. Ancak sey­rek görü­len bak­te­ri­yel krup tab­lo­la­rın­da anti­bi­yo­tik teda­vi­si hayat kur­ta­rı­cı­dır. Tek­rar­la­yan krup atak­la­rın­da aler­jik neden­ler, mide ref­lü­sü gibi has­ta­lık­lar ile alt­ta yata­bi­lecek önem­li, doğuş­tan veya son­ra­dan olu­şa­bi­lecek solu­num yol­la­rı­na içer­den veya dışa­rı­dan bası yapa­bi­lecek durum­la­rın ile­ri tet­kik ve teda­vi­si unutulmamalıdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment