Tekrarlayan düşüklere sebep olan katil hücrelerle lenfosit aşısı savaşıyor

Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval Taşdemir

HAZİ­R­AN 2016

Israr­la gebe­lik elde edi­le­me­yen, tek­rar­la­yan düşük öykü­sü bulu­nan çift­le­rin umu­du olan len­fo­sit aşı­sı’, başa­rı­lı sonuç­lar veriyor.

Baba ada­yın­dan alı­nan kan­la hazır­la­nıp anne ada­yı­na aşı ola­rak enjek­te edi­len len­fo­sit aşı­sı’ yön­te­mi­ni Türkiye’de yıl­lar­dır has­ta­la­rı­na uygu­la­yan Fer­ti-Jin Kadın Sağ­lı­ğı ve Tüp Bebek Mer­ke­zi Kli­nik Direk­tö­rü, Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Seval Taş­de­mir, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin çalış­ma­sı­nı şu söz­ler­le anlattı:

KATİL HÜC­RE­LER RAHİ­MDE DE BULUNABİLİR

Gebe­lik kayıp­la­rı­na, infer­ti­li­te­ye ve tüp bebek uygu­la­ma­la­rın­da başa­rı­sız­lı­ğa yol açan 5 deği­şik immün prob­lem kate­go­ri­si var­dır. Birin­ci kate­go­ri­de­ki prob­lem­ler hafif­tir, fakat teda­vi edil­me­di­ğin­de daha ağır prob­lem­le­rin orta­ya çık­ma­sı­na neden olur. Bu prob­lem­ler­den bir tane­si de doğal öldü­rü­cü hüc­re­ler­dir. Natu­rel Kil­ler Hüc­re­ler ola­rak adlan­dı­rı­lan katil hüc­re­le­rin sayı­sı art­tı­ğın­da infer­ti­li­te ve gebe­lik kayıp­la­rı görü­lür. Natu­rel kil­ler test­le­rin­de sito­tok­si­si­te artar, sito­tok­si­si­te­nin art­ma­sı emb­ri­yo­ya zarar verir. Bu hüc­re­ler nor­mal­de sade­ce kan­da bulu­nur­ken kadın­la­rın yüz­de 2’sinde rahim­de de bulu­nur. Bu hüc­re­ler adet sik­lu­su­nun 26. günün­de alı­nan endo­met­ri­al biyop­si ile belir­le­nir. Katil hüc­re­ler sito­kin adı veri­len mad­de­le­ri üre­tir. Sito­kin­ler­den en önem­li­si Tümör Nek­roz Fak­tör Alfa dır. İmpl­ant­asy­onu (emb­ri­yo­nun rah­me tutun­ma­sı­nı) önler.

Pla­sen­tal hüc­re­le­re zarar vere­rek desi­dua taba­ka­sın­da hara­bi­ye­te ve düşü­ğe yol açar.

Gebe­li­ğin iler­le­yen dönem­le­rin­de bebe­ğin kalp atış­la­rı­nın yavaş­la­ma­sı­na, gebe­lik kese­si­nin nor­mal­den küçük olma­sı­na ve amni­yo­tik sıvı­nın (bebe­ğin için­de yüz­dü­ğü sıvı­nın) nor­mal­den az olma­sı­na neden olur.

Pla­sen­ta çev­re­sin­de kana­ma­la­ra neden ola­rak anne ada­yın­da leke­len­me ve vaji­nal kana­ma­ya yol açar.

Bazı kadın­lar­da geliş­mek­te olan yumur­ta­la­rı etki­le­ye­rek yumur­ta­la­rın DNA’sına zarar verir, emb­ri­yo­da frag­man­tas­yon, hüc­re bölün­me­sin­de yavaş­la­ma ve emb­ri­yo kali­te­sin­de bozul­ma­ya neden olur.

Bu tarz durum­lar­da teda­vi yön­te­mi ola­rak uzun yıl­lar­dır dün­ya­da ve kli­ni­ği­miz­de uygu­la­nan Pater­nal Len­fo­sit İmm­ün­iz­asy­onu’ yani baba ada­yın­dan alı­nan kan­dan len­fo­sit hüc­re­le­ri­nin ayrış­tı­rı­la­rak anne ada­yı­na aşı ola­rak veril­me­si uzun yıl­lar­dır başa­rı ile uygu­lan­mak­ta­dır. Bir diğer yön­tem ise; İntr­av­en­öz İmm­üngl­ob­ul­in G (IVIG) teda­vi­si­dir ki bun­da da hazır ola­rak satı­lan pre­pa­rat­la­rın anne ada­yı­na damar­dan yavaş yavaş veril­me­si ile bağı­şık­lık sis­te­mi bas­kı altı­na alı­nır ve tek­rar­la­yan düşük­le­rin önü­ne geçi­lir. Bu teda­vi­le­ri­miz sonu­cun­da geç­mi­şin­de 1015 kez başa­rı­sız­lı­ğı olan bir­çok has­ta­da başa­rı­lı sonuç­lar elde etmiş bulunmaktayız.”

İlgili Haberler

Leave a Comment