Tekli Paketlerde Fresh’n Soft İntim

BAYAN­LA­RA özel ola­rak geliş­ti­ri­len Fresh’n Soft İnt­im Dış Geni­tal Temiz­le­me Men­di­li, geni­tal böl­ge ile uyum­lu pH değe­ri ve içe­ri­ğin­de bulu­nan lak­tik asit ile yarar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rı korur­ken zarar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın olu­şu­mu­nu engel­le­me­ye yar­dım­cı olu­yor. Özel for­mü­lün­de­ki sal­yan­goz sal­gı­sın­dan gelen Allan­to­in ile cil­di nem­len­di­re­rek, cil­din tah­riş olma­sı­nı engel­le­me­ye yar­dım­cı olur.

İlgili Haberler

Leave a Comment