Tayvan’dan bir suikast hikayesi

suikastci-2015NİS­AN 2016

Tay­van yapı­mı Suikastçi”nin yön­te­men kol­tu­ğun­da Hou Hsi­ao-Hsi­en otu­ru­yor. Dram-aksi­yon tar­zı fil­min baş­rol­le­ri­ni Shu Qi, Chang Chen, Yun Zhou pay­la­şı­yor. Film, The Exten­si­ve Records Of The Taiping Era” adlı öykü­den yola çıkı­la­rak beyaz­per­de­ye akta­rı­lı­yor. Fil­min konu­su şöy­le: Üç yıl­lık sür­gü­nün ardın­dan evi­ne geri dönen genç kadın usta­sı tara­fın­dan kuze­ni­ni ve beşik kert­me­si­ni öldür­me­si için görev­len­di­ri­lin­ce kuze­ni ve onu yetiş­ti­ren­le­re duy­du­ğu sada­kat ara­sın­da seçim yap­mak zorun­da kalır. Genç kadın 13 yıl son­ra aile­siy­le, anı­la­rıy­la ve uzun yıl­lar bas­tır­dı­ğı duy­gu­la­rıy­la yüz­le­şe­cek­tir. Rahi­be­nin köle­si­ne dönü­şen Yinniang’ın iki seçe­ne­ği var­dır: Ya sev­di­ği ada­mı feda ede­cek­tir ya da erdem­li suikast­çı­la­rın kut­sal yolun­dan son­su­za dek sapacaktır. 

İlgili Haberler

Leave a Comment