Tatlı krizine yenilmeyin!

Dönem dönem kişi­ler­de tat­lı yeme­ye kar­şı duyu­lan istek arta­bi­lir. Tat­lı kri­zi­nin neden­le­rin­den biri de düzen­siz bes­len­me­dir. Tat­lı iste­ği­ni azal­ta­bil­mek ve kan şeke­ri­ni den­ge­de tuta­bil­mek için gün­lük bes­len­me­nin yeter­li ve den­ge­li olma­sı­nın gerek­ti­ği­ni belir­ten Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Bur­cu Demir Yeter­li ener­ji ve besin öge­le­ri­ni ala­ma­yan, uzun süre aç kalan, yan­lış diyet­ler uygu­la­yan, öğün­le­ri­ni düzen­li tüket­me­yen kişi­ler­de tat­lı iste­ği daha faz­la ola­bi­lir. Çok sık tat­lı tüket­ti­ği­niz­de de tat­lı­ya olan eği­li­mi­niz arta­bi­lir” açık­la­ma­sın­da bulundu.


TAT­LI KRİ­Zİ NASIL ÖNLENEBİLİR?

  • Öğün atla­ma­ma­ya çalı­şın. Kan şeke­ri­ni­zi den­ge­de tut­mak, meta­bo­liz­ma hızı­nı art­tır­mak ve bir son­ra­ki öğün­de olu­şa­bi­lecek açlık duru­mu­nu­zu kont­rol altın­da tut­mak için öğün ara­la­rın­da mini­mum 2 mak­si­mum 4 saat ola­cak şekil­de gün­de 56 öğün bes­len­me­ye özen gösterin.
  • Doğal tat­lı ola­rak mey­ve tüke­te­bi­lir­si­niz. Hem anti­ok­si­dan vita­min­ler hem de yeter­li lif alma­nız için gün­de 34 por­si­yon mey­ve tüket­me­ye özen gösterin.
  • Gli­se­mik indek­si yük­sek besin­ler kana çabuk karı­şır ve şeker düze­yi­ni­zi hız­lı yük­sel­tip, hız­lı indi­rir. Bu da sizin tat­lı iste­ği­ni­zi art­tı­rır. O yüz­den lif ora­nı yük­sek, gli­se­mik indek­si düşük kar­bon­hid­rat­lar tüke­tin. Örne­ğin; pirinç yeri­ne bul­gur, kinoa, beyaz ekmek yeri­ne tam tahıl­lı ekmek, kar­puz muz yeri­ne elma, armut, şef­ta­li ter­cih edebilirsiniz.
  • Kuru mey­ve­le­rin fruk­toz ve glu­koz ora­nı daha yük­sek­tir ve daha çok tat­lı­dır, fakat vita­min-mine­ral değer­le­ri yük­sek­tir. Gün için­de por­si­yon ölçü­sü­ne dik­kat ede­rek kuru üzüm, dut, kayı­sı gibi mey­ve­ler tüke­tir­se­niz tat­lı iste­ği­ni­zi azaltabilirsiniz.
  • Mey­ve­le­ri tüke­tir­ken yanın­da süt, yoğurt, kefir gibi pro­te­in kay­na­ğı besin­ler­le tüket­me­niz, mey­ve­de­ki şeke­rin daha yavaş emil­me­si­ni sağ­lar. u Pek­mez hem doğal şeker hem de vita­min-mine­ral depo­su­dur, ener­ji verir. Ölçü­sü­ne dik­kat eder­se­niz gün­lük bes­len­me­niz­de yer alabilir.
  • Şer­be­ti tat­lı­lar yeri­ne haf­ta­da 12 defa süt­lü tat­lı veya mey­ve­li tat­lı­lar ter­cih edebilirsiniz.
  • Tar­çı­nın kan şeke­ri­ni regü­le etki­si oldu­ğun­dan yeşil çay, beyaz çay veya diğer bit­ki çay­la­rı­nı­za çubuk tar­çın, süte veya yoğur­da ise toz tar­çın ola­rak ila­ve edebilirsiniz.

İlgili Haberler

Leave a Comment