Tatilin göz düşmanı

Op. Dr. Sevgi Tongal
Op. Dr. Sev­gi Tongal

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Özel­lik­le hij­ye­nik olma­yan havuz­la­rın kon­jonk­ti­vit açı­sın­dan büyük risk oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­yen Dün­ya­göz Ataköy’den Op. Dr. Sev­gi Ton­gal, Halk ara­sın­da kır­mı­zı ya da pem­be göz deyim­le­riy­le bili­nen kon­jonk­ti­vi­tin neden­le­ri tip­le­ri­ne göre deği­şe­bi­li­yor. Ancak özel­lik­le yaz döne­min­de kolay­lık­la sal­gın hali­ne dönü­şe­bi­len mik­ro­bi­al kon­jonk­ti­vit­te en büyük etken kötü hij­yen­dir” dedi.

Kon­jonk­ti­vi­tin göz­ler­de kıza­rık­lık, kaşın­ma, bat­ma, yan­ma, çapak­lan­ma, sulan­ma, ışı­ğa kar­şı has­sa­si­yet ve gör­me bozuk­lu­ğu gibi belir­ti­ler gös­te­re­rek orta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­yen Op. Dr. Sev­gi Ton­gal, Kişi­nin iş ve sos­yal haya­tı­nı yakın­dan etki­le­ye­rek son dere­ce rahat­sız eden kon­jonk­ti­vit, çoğun­luk­la ken­di­li­ğin­den iyi­le­şe­bil­di­ği gibi çok ağır enfek­si­yon­lar­da cid­di sorun­la­ra zemin hazır­la­ya­bi­lir. Özel­lik­le bazı vaka­lar bula­nık gör­me­ye ve kor­ne­ada kalı­cı leke­le­re sebep ola­bi­li­yor. Bu neden­le ben­zer şikâ­yet­le­ri olan kişi­le­rin vakit kay­bet­me­den uzman bir göz heki­mi­ne baş­vur­ma­sı büyük önem taşı­yor” dedi. 

Mik­ro­bi­al kon­jonk­ti­vi­tin bula­şı­cı oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Op. Dr. Sev­gi Ton­gal, Kon­jonk­ti­vit­te şikâ­yet­ler geçin­ce­ye kadar havuz ve deniz­den uzak durul­ma­sı gere­ki­yor. Teda­vi süre­sin­ce hekim tara­fın­dan hüc­re­le­ri den­ge­le­yi­ci, ilti­hap gide­ri­ci ve kimi zaman da kor­ti­zon­lu ilaç­lar kul­la­nı­la­bi­li­yor. Ancak has­ta­nın göz şikâ­yet­le­ri­nin rahat­la­tıl­ma­sı açı­sın­dan soğuk uygu­la­ma yapı­la­bi­le­ce­ği gibi yine dok­tor tav­si­ye­siy­le suni göz­ya­şı da kul­la­nı­la­bi­lir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment