Taşıyıcı annelik ve hukuk

ayfer uyanik-logo.qxpEKİM 2014

Taşı­yı­cı anne­lik, infer­ti­li­te veya ute­rus sağ­lık soru­nu sebe­biy­le doğal yol­lar­la çocuk sahi­bi ola­ma­yan kadın­la­rın; ken­di­si­nin, taşı­yı­cı veya üçün­cü bir kadı­nın game­ti kul­la­nı­la­rak geliş­ti­ri­len emb­ri­yo­la­rı taşı­yan, doğu­mu ger­çek­leş­ti­ren ve doğum­dan son­ra da istem sahi­bi kadı­na veya çif­te çocu­ğu tes­lim eden bir anne­lik mode­li­dir. Üre­me­ye yar­dım­cı teda­vi tek­nik­le­rin­den biri ola­rak sınıf­lan­dı­rı­lan bu işlem Türk huku­kun­da açık­ça” yasak­lan­mış­tır (Üre­me­ye Yar­dım­cı Teda­vi Uygu­la­ma­la­rı ve Üre­me­ye Yar­dım­cı Teda­vi Mer­kez­le­ri Yönet­me­li­ği, m. 18 V). Yönet­me­li­ğe aykı­rı ola­rak, ülke içi veya ülke dışın­da bu yön­tem­le çocuk sahi­bi olan çift­ler ve buna ara­cı­lık eden­ler hak­kın­da bir yıl­dan üç yıla kadar hür­ri­ye­ti bağ­la­yı­cı ceza öngö­rül­mek­te­dir (Türk Ceza Kanu­nu, m. 231 I, Yönet­me­lik, m. 18 VII). Ayrı­ca, yasak­lan­mış üre­me­ye yar­dım­cı yön­tem­le­ri uygu­la­yan veya ara­cı­lık eden teda­vi mer­kez­le­ri­nin faali­yet­le­ri vali­lik­çe durdurulmaktadır. 

Kanu­ni bir hüküm­le yasak­la­ma geti­ren ülke­ler ara­sın­da, Alman­ya, İsv­içre, İsp­anya, Fran­sa gibi Avru­pa ülke­le­ri de var­dır. Taşı­yı­cı anne­li­ğin yasak­lan­ma­sı­nın en temel gerek­çe­si, insan vücu­du­nun meta­laş­ma­sı”, çocu­ğun satı­şa konu edil­me­si” esas­la­rı­dır. Buna kar­şı­lık bazı ülke­ler­de bu konu hak­kın­da ses­siz kalın­mış­tır; konu ile ilgi­li hiç bir düzen­le­me bulun­ma­mak­ta­dır (örne­ğin, Hol­lan­da, Fin­lan­di­ya, Hin­dis­tan, Bel­çi­ka). Bazı ülke­ler­de ise, taşı­yı­cı anne­li­ğe bazı şart­lar­la izin veril­mek­te­dir. Örne­ğin, infer­ti­li­te soru­nu yaşa­yan kadın­lar ve gene­tik has­ta­lık taşı­yı­cı­sı olan kadın­lar taşı­yı­cı anne­lik hiz­me­tin­den yarar­la­na­bi­lir­ler. Yine, gamet­ler, istem sahi­bi kadın ve erke­ğe ait olma­sı ve taşı­yı­cı anne tara­fın­dan çocu­ğun doğum­dan hemen son­ra istem sahi­bi anne­ye tes­lim edil­me­si şar­tıy­la, bir mah­ke­me kara­rı (paren­tal order) ile taşı­yı­cı anne­li­ği yasal kabul eden İng­ilt­ere, Ukray­na, Ame­ri­ka, Kali­for­ni­ya Eya­le­ti, İsviçre’de Zürich Kan­to­nu ve gamet­le­rin istem sahi­bi kişi­le­re ait olma­sı ve mah­ke­me­den izin alın­ma­sı (judi­ci­al auto­ri­za­ti­on) şar­tı ile Yunanistan’da taşı­yı­cı anne­lik serbesttir. 

Dün­ya üze­rin­de­ki dev­let­le­rin hukuk­la­rı ara­sın­da­ki bu fark­lı­lık, infer­ti­li­te turizmi”ni doğur­muş­tur. Bu bağ­lam­da, taşı­yı­cı anne­li­ğin Türkiye’de yasak­lan­mış olma­sı, bir engel ola­rak değil, ken­di gen­le­rin­den çocuk sahi­bi olmak iste­yen kişi­ler için aşı­la­bi­lir bir sorun ola­rak algı­lan­mak­ta­dır. Pek çok Türk vatan­da­şı, taşı­yı­cı anne­li­ğe izin veren ülke­ye doğ­ru yol­cu­luk yap­mak­ta­dır. Hat­ta, bu yol­cu­lu­ğun orga­ni­zas­yo­nu için yurt dışın­da yer­le­şik olan ara­cı kurum­lar­dan yar­dım ala­bil­mek­te­dir­ler. Taşı­yı­cı anne­lik hiz­me­ti veren sağ­lık kuru­luş­la­rı ile bağ­lan­tı sağ­la­yan ara­cı kurum­lar, taşı­yı­cı anne­lik söz­leş­me­si­nin imza­lan­ma­sı için daha önce seçi­len taşı­yı­cı anne­lik yap­ma­ya hazır olan kadın ile istem sahi­bi kişi­le­ri buluş­tur­mak­ta, doğum son­ra­sın­da çocu­ğun istem sahi­bi kişi/kişilere tes­lim edil­me­si­ne refa­kat etmek­te­dir. Doğa­cak çocu­ğa vatan­daş­lık kazan­dır­mak için yapı­lan doğum turizmi”nden son­ra, yeni geli­şen bir sek­tör ola­rak infer­ti­li­te turiz­mi” gün­dem­de daha faz­la yeri­ni ala­cak­tır, diyebiliriz.

Türk huku­kun­da yasak­lan­mış olan taşı­yı­cı anne­lik hiz­me­ti için yurt dışı­na giden Türk vatan­daş­la­rı­nın, bazı hukuk­sal sorun­lar­la kar­şı­laş­ma­la­rı müm­kün­dür. Örne­ğin, taşı­yı­cı anne­lik söz­leş­me­si­ni imza­la­yan ve bu hiz­met için ken­di­si­ne bir mik­tar öde­me yapı­lan kadın, bu yol­la çocuk sahi­bi olmak­tan vaz­ge­çe­bi­lir; istem sahi­bi çif­tin gamet­le­ri ile oluş­tu­ru­lan emb­ri­yo ile gebe­li­ği tamam­la­yan taşı­yı­cı anne, doğum­dan son­ra çocu­ğu ver­mek iste­me­ye­bi­lir, hat­ta çocu­ğu kaçı­ra­bi­lir; gebe­lik esna­sın­da veya son­ra­sın­da has­ta doğan çocuk, istem sahi­bi kişi/kişiler tara­fın­dan isten­me­ye­bi­lir. Bu tür hukuk­sal sorun­lar için Türk mah­ke­me­le­rin­de dava açı­lır­sa, taşı­yı­cı anne­lik söz­leş­me­nin, emre­di­ci hukuk kural­la­rı ile yasak­lan­dı­ğın­dan, huku­ka aykı­rı ve Borç­lar Kanu­nu m. 27 uya­rın­ca kesin hüküm­süz oldu­ğu­na hük­me­di­le­cek­tir. Zira, Türk huku­kun­da, taşı­yı­cı anne­lik ister ivaz kar­şı­lı­ğı ister ivaz­sız olsun, taşı­yı­cı anne­nin çocu­ğu doğur­duk­tan son­ra istem sahi­bi kişi/çifte tes­lim etme veya evlat­lık ver­me taah­hü­dü, Mede­ni Kanun m. 23 II uya­rın­ca kişi­lik hak­la­rı­nın ahla­ka aykı­rı ola­rak sınır­lan­dı­rıl­ma­sı ola­rak kabul edil­di­ği gibi, söz­leş­me konu­su­nun emre­di­ci hukuk kural­la­rı­na ve ahla­ka aykı­rı oldu­ğu için Borç­lar Kanu­nu m. 27 uya­rın­ca kesin hüküm­süz ola­rak da kabul edil­mek­te­dir. Bu sebep­ler­le; taşı­yı­cı anne­lik söz­leş­me­sin­den kay­nak­la­nan hukuk­sal sorun­lar, bu hiz­me­tin yasal kabul edil­di­ği ülke­nin mah­ke­me­le­rin­de der­me­yan edilmelidir. 

Huku­ki sorun­la­rın yanı sıra, ida­ri sorun­lar ile de kar­şı­la­şı­la­bi­lir: Taşı­yı­cı anne­lik yön­te­mi ile çocuk sahi­bi olan kişi­le­rin doğum bel­ge­sin­de anne ola­rak kimin adı yazı­la­cak­tır? Yurt dışın­da ger­çek­leş­ti­ri­len taşı­yı­cı anne­lik hiz­me­ti sonu­cun­da doğan çocuk için Türk Kon­so­los­lu­ğu pasa­port vere­bi­lecek midir?

Özet­le; taşı­yı­cı anne­lik konu­sun­da yasal boş­luk bulun­mak­ta­dır. Bu boş­lu­ğun gide­ril­me­si için ülke­le­rin bir­lik­te hare­ket etme­si gerek­mek­te­dir. Nite­kim, La Haye Mil­let­le­ra­ra­sı Hukuk Kon­fe­rans­la­rı Daimi Büro­su, taşı­yı­cı anne­lik konu­sun­da ülke­le­ra­ra­sı işbir­li­ği sağ­la­yan ulus­la­ra­ra­sı bir söz­leş­me hazır­lı­ğı içerisindedir. 

Taşı­yı­cı anne­lik ile bağ­lan­tı­lı sorun­lar, esa­sın­da, huku­kun, tıb­bın hızı­nı takip etmek­te zor­lan­dı­ğı­nın bir göstergesidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment