Tasarımı Senden, Keyfi OKEY’den

Pre­zer­va­tİf mar­ka­sı OKEY, yep­ye­ni bir Face­bo­ok uygu­la­ma­sıy­la, hay­ran­la­rı­nın haya­tı­na renk kat­ma­ya devam edi­yor. 8 Mayıs’tan iti­ba­ren 3 haf­ta boyun­ca facebook.com/clubokey say­fa­sın­da yayın­la­na­cak olan Ken­di Pre­zer­va­tif Amba­la­jı­nı Tasar­la’ uygu­la­ma­sıy­la OKEY hay­ran­la­rı hayal güç­le­ri­ni pre­zer­va­tif amba­laj­la­rı­na yan­sı­ta­cak. OKEY’in Face­bo­ok say­fa­sın­da yer ala­cak uygu­la­ma içe­ri­sin­de katı­lım­cı­lar, tek­li bir pre­zer­va­tif amba­la­jı­nı çeşit­li araç­lar kul­la­na­rak iste­di­ği gibi tasar­la­ya­bi­lecek. Tasa­rım­lar 3 haf­ta boyun­ca diğer OKEY’ciler tara­fın­dan oylanacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment