Tarih öncesinden günümüze şizofreninin serüveni

EKİM 2015

Abdi İbr­ah­im Otsuka’nın kat­kı­la­rıy­la hazır­la­nan ve şizof­re­ni konu­sun­da top­lum­sal far­kın­da­lık yarat­ma­yı hedef­le­yen Gör­mez­den Gel­me­ye­lim – Tarih Önce­sin­den Günü­mü­ze Şizof­re­ni Serü­ve­ni’ ser­gi­si, 1625 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da İstanbul’da, 515 Kasım tarih­le­ri ara­sın­da ise Ankara’da ziya­ret­çi­ler­le ücret­siz ola­rak buluşacak.

Konu­nun uzman­la­rı tara­fın­dan hazır­la­nan zen­gin içe­ri­ği, üç boyut­lu kutu­lar­da gör­sel ve işit­sel efekt­ler­le ve can­lan­dır­ma­lar­la hazır­la­nan yara­tı­cı ser­gi­le­me biçim­le­riy­le Türkiye’de bir ilk olan Gör­mez­den Gel­me­ye­lim – Tarih Önce­sin­den Günü­mü­ze Şizof­re­ni Serü­ve­ni’ ser­gi­si, ziya­ret­çi­le­re sade­ce izle­yi­ci ola­cak­la­rı değil, zaman zaman fark­lı duyu­la­rıy­la dene­yim­le­ye­bi­le­cek­le­ri bir serü­ven vadediyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment