Tanrı Komplosu

TAN­RI ile ne yapacaksın?
• Tan­rı var mı? • Eğer var­sa o zaman onu kim yarattı?
• Varo­lu­şu kim yarat­tı? Ben­ze­ri bin­ler­ce soru. İns­anl­ığ­ın bin­ler­ce yıl­dır sorup dur­du­ğu ama bir tür­lü net bir şekil­de sonu­cun­dan emin olma­dı­ğı soru­lar… Çağ­da­şı­mız bir mis­tik ola­rak OSHO’nun ver­di­ği yanıt­lar inanç­la­rı sar­sa­cak, kalıp­la­rı kıra­cak ve üze­ri­ne inşa etti­ği­miz temel­le­ri sor­gu­la­ya­cak cinsten.
Ger­çek­ten kök­lü bir yüz­leş­me­ye hazır­sa­nız, bu kitap size ara­dı­ğı­nız mey­dan oku­ma­yı vaat edi­yor. İst­er inanç­lı olun, ister bir inanç­sız, OSHO doğ­ru­lu­ğu­nu var­sa­yıp üze­ri­ne git­me­di­ği­niz, derin­le­me­si­ne irde­le­me­di­ği­niz, doğ­ru bil­di­ği­niz tüm kalıp­la­rı yer­le bir edecektir.

İlgili Haberler

Leave a Comment