Takeda Türkiye’de hızla büyüyor”

Genel Müdür Gamze Yüceland
Genel Müdür Gam­ze Yüceland

SEK­TÖR / MART 2016

Türkiye’de 6. yılı­nı kut­la­yan Take­da, 2016 yılı iti­ba­riy­le, onko­lo­ji ve gast­ro­en­te­ro­lo­ji alan­la­rın­da çığır aça­cak yeni ürün­le­ri­ni Türkiye’ye sun­ma­ya hazırlanıyor.

Japon değer­le­riy­le çalı­şan glo­bal şir­ke­tin geçen yıl­dan iti­ba­ren genel müdü­rü ola­rak görev yapan Gam­ze Yüce­land, bu kısa süre­de pek çok yeni­lik ve başa­rı­ya imza attık­la­rı­nı dile geti­ri­yor. Halen gast­ro­en­te­ro­lo­ji, diya­bet, solu­num gibi alan­lar­da 18 ürün ile hiz­met sun­duk­la­rı­nı dile geti­ren Yüce­land, yakın gele­cek­te onko­lo­ji ve gast­ro­en­te­ro­lo­ji alan­la­rın­da­ki yeni ürün­le­ri ile Türkiye’deki faali­yet­le­ri­ni büyüt­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni vurguluyor.

Takeda’nın dün­ya­nın en kök­lü ilaç şir­ket­le­rin­den biri­si oldu­ğu­nu belir­ten Yüce­land, Take­da, Japonya’nın en büyük ilaç fir­ma­sı­dır; 30 bin­den faz­la çalı­şa­nı ile 70’den faz­la ülke­de faali­yet gös­te­ri­yor. Kar­di­yo­vas­kü­ler, Meta­bo­lik, Onko­lo­ji, Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi, Aşı ve Genel İlaç gibi çok geniş bir alan­da ürün­ler geliş­ti­rip insan­lı­ğın hiz­me­ti­ne sun­ma­ya devam ediyor.

2000 yılın­dan beri küre­sel­leş­me­si­ni hız­lan­dır­dı ve Avrupa’daki büyü­me­siy­le bir­lik­te Türkiye’ye de yatı­rım yap­ma­ya karar ver­di. 2009 yılın­da Türkiye’ye gelen Take­da, Türkiye’de hız­la büyü­dü; 2014’ten 2015’e şir­ke­tin hac­mi 2 kat arttı.”

KAN­SER TEDA­Vİ­S­İN­DE ÖNCÜ OLMAK İSTİYOR

Takeda’da has­ta ve AR-GE odak­lı yak­la­şı­mın öne­mi­ne dik­kat çeken Yüce­land, Take­da ilk AR&GE mer­ke­zi­ni 1915’te kuran, bu konun­da çok güç­lü bir şir­ket. 2014 mali yılın­da, AR-GE büt­çe­si 3.1 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­ti, bu rakam geli­rin yak­la­şık yüz­de 21’inin AR&GE’ye yatı­rıl­dı­ğı anla­mı­na geli­yor ki bu oran ilaç sek­tö­rün­de olduk­ça güç­lü bir değer­dir’ diyor. Take­da, kan­ser teda­vi­sin­de öncü­lük ede­bi­lecek ve teda­vi pro­to­kol­le­ri­ni değiş­ti­re­bi­lecek yeni ürün port­fö­yü­nü Türk has­ta­la­rı ve sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri ile buluş­tur­mak için titiz bir hazır­lık sürdürüyor.

Take­da için güven ve iti­ba­rın en önem­li değer­ler oldu­ğu­na dik­kat çeken Yüce­land, şun­la­rı söy­le­di: Takeda’da has­ta­la­rı­mız ve top­lum­la güven-iti­bar iliş­ki­si inşa etmek her şeyin başın­da gelir. Kısa ve uzun vade­li hedef­le­ri­miz bu önce­lik­ler ile şekil­le­ne­cek­tir. Türkiye’deki has­ta­la­rın ve sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­nin fark­lı ihti­yaç­la­rı­na daha iyi cevap vere­bil­mek için port­fö­yü­mü­zü ve eki­bi­mi­zi geliş­tir­me­ye, glo­bal yet­kin­lik­le­ri­mi­zi Türkiye’deki ihti­yaç­lar ile buluş­tur­ma­ya, Türkiye’de yatı­rım­la­rı­mı­zı art­tır­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Önü­müz­de­ki 5 yıl içe­ri­sin­de Take­da, Türkiye’de hem temel ilaç ala­nın­da hem onko­lo­ji ala­nın­da çok güç­lü bir oyun­cu olma­yı hedefliyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment