Takeda Ormanı’nın ilk tohumları atıldı

Takeda_Orman_LogoGÜN­CEL / EYLÜL 2016

Türkiye’deki büyü­me hızıy­la dik­kat çeken Take­da, top­lu­ma ve çev­re­ye duyar­lı yeni bir pro­je baş­lat­tı. Take­da, sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si Take­da Orma­nı” ile doğa­da iz bırak­ma­yı hedefliyor

Pro­je, tek­no­lo­jik alt yapı­sıy­la diğer sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­rin­den ayrı­lı­yor. Katı­lım­cı­la­ra diji­tal plat­form üze­rin­den fidan dik­me imka­nı sunan pro­je ile kişi­ler, ağaç­la­rı­na sev­dik­le­ri­nin isim­le­ri­ni verebiliyor.

Gelecek nesil­ler için bir orman kazan­dır­ma­yı hedef­le­yen pro­je, tanı­tıl­dı­ğı her plat­form­da büyük ilgi gör­dü. Take­da Orma­nı Pro­je­si ilk defa Ulu­sal Toraks Kongresi’nde duyu­rul­du, ardın­dan Ulu­sal Diya­bet Kong­re­si ve Ulu­sal Rino­lo­ji Kongreleri’nde hekim­ler ile buluş­tu. Söz konu­su kong­re­ler­de Take­da Orma­nı pro­je­si hem fikir ola­rak hem pro­je­ye özel geliş­ti­ril­miş apli­kas­yo­nu ile beğe­ni top­la­dı. Take­da Genel Müdü­rü Gam­ze Yüce­land, Biz­ler, Take­da Orma­nı Pojesi’nin uygu­la­ma biçi­mi­ni fark­lı­laş­tır­ma­ya, tek­no­lo­ji­den yarar­la­na­rak bu pro­je­yi daha keyif­li hale getir­me­ye çalış­tık. Pro­je­ye özel bir apli­kas­yon geliş­tir­dik. Kişi­ler apli­kas­yon üze­rin­den dile­dik­le­ri fida­nı seçip dike­bi­lecek, ağaç­la­rı­na sev­dik­le­ri­nin isim­le­ri­ni vere­bi­lecek ve yine apli­kas­yon üze­rin­den ağaç­la­rı­nın geli­şim­le­ri­ni izle­ye­bi­le­cek­ler” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment