Takeda büyümesini sürdürüyor

Ebru Yavuz
Ebru Yavuz

NİS­AN 2016

Take­da Türkiye’de büyü­me­si­ni sür­dü­rü­yor. İlaç sek­tö­rü­nün dene­yim­li isim­le­rin­den Ebru Yavuz, Take­da Pazar Eri­şim & Ruh­sat­lan­dır­ma & Kamu İlişk­il­eri Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. Yavuz, Take­da için çok önem­li odak alan­la­rın­dan biri olan Pazar Eri­şim & Ruh­sat­lan­dır­ma & Kamu İlişk­il­eri” konu­su­na daha güç­lü bir kon­sant­ras­yon sağ­la­mak üze­re çalı­şa­cak. 2003 yılın­dan iti­ba­ren Novo Nordisk’te çalış­ma­ya baş­la­yan Yavuz ruh­sat­lan­dır­ma, fiyat­lan­dır­ma, geri öde­me, kurum­sal iliş­ki­ler ve ile­ti­şim olmak üze­re bir çok fark­lı sorum­lu­luk üst­len­miş ve Şubat 2016’da Take­da Türkiye’ye katıl­ma­dan önce son ola­rak Pazar Eri­şim ve Res­mi İlişk­il­er Direk­tö­rü ola­rak göre­vi­ni icra etmişti.

İlgili Haberler

Leave a Comment