Tak Bi Mavi Kravat“a IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülü

OptimumBrand’ın Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği adı­na Astel­las İlaç Tür­ki­ye des­te­ğiy­le dör­dün­cü yılı­na giren Tak Bi Mavi Kra­vat! kam­pan­ya­sı Ulus­la­ra­ra­sı Halk­la İlişk­il­er Der­ne­ği (IPRA) tara­fın­dan düzen­le­nen Altın Küre Ödül­le­ri” (GWA) sağ­lık kate­go­ri­sin­de ipi göğüsledi.

Opti­mo­reG­ro­up bün­ye­sin­de­ki Opti­mumB­rand, Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği adı­na Astel­las İlaç Türkiye’nin koşul­suz kat­kı­la­rıy­la dört yıl­dır sür­dür­dü­ğü Tak Bi Mavi Kra­vat! kam­pan­ya­sı ile tüm dün­ya­dan en başa­rı­lı PR pro­je­le­ri­nin ödül­len­di­ril­di­ği sek­tö­rün en pres­tij­li ödü­lü IPRA Gol­den World Awards (IPRA Altın Küre Ödül­le­ri) Sağ­lık” kate­go­ri­sin­de ödü­le layık görül­dü. Diji­tal, saha ve gele­nek­sel mec­ra­la­rı bütün­leş­ti­re­rek 360 dere­ce bir bakış­la kur­gu­la­nan kam­pan­ya, erkek­ler­de en sık görü­len ve kan­se­re bağ­lı ölüm­ler­de ikin­ci sıra­da yer alan pros­tat kan­se­ri ile ilgi­li erken teş­his baş­ta olmak üze­re önem­li unsur­la­ra dik­kat çek­mek için tasarlandı.

Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Murat Din­çer, pros­tat kan­se­ri­nin ülke­miz­de erkek­ler­de en sık görü­len kan­ser türü oldu­ğu­nu belir­te­rek, Daha çok ile­ri yaş­lar­da görü­len bu has­ta­lık­la ilgi­li, 40 yaş üstü erkek­ler­de bir far­kın­da­lık oluş­ma­sı çok önem­li. Pros­tat kan­se­ri, teda­vi edil­me­di­ği tak­dir­de bera­be­rin­de cid­di sorun­lar geti­re­bi­li­yor. Bu has­ta­lık­la ilgi­li bir­çok yeni teda­vi yön­te­mi geliş­ti­ri­li­yor ve erken teş­his hayat kur­ta­rı­yor.” diye konuştu.

Kam­pan­ya­yı des­tek­le­mek­ten dola­yı çok mut­lu olduk­la­rı­nı ifa­de eden Astel­las İlaç Tür­ki­ye Onko­lo­ji Kıdem­li Ürün Müdü­rü Murat Kılıç da Yeni­lik­çi bili­mi has­ta­la­ra değer katan ve umut veren tıb­bi çözüm­le­re dönüş­tür­mek için çalı­şır­ken yaşam kali­te­le­ri­ni artır­ma­yı hedef­li­yo­ruz. Sin­si bir has­ta­lık oldu­ğu için ses­siz ölüm ola­rak da nite­len­di­ri­len pros­tat kan­se­ri için far­kın­da­lık en önem­li sila­hı­mız, o yüz­den bilinç­len­dir­me ve soru işa­ret­le­ri­ni orta­dan kal­dır­mak için çalış­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Tak Bi Mavi Kara­vat! kam­pan­ya­mı­zın küre­sel anlam­da ses geti­re­rek daha geniş kesim­le­re ulaş­ma­sın­dan dola­yı gurur­lu­yuz.” dedi.

Önde gelen şehir­ler­de sem­bol bina­la­ra dev kra­vat asa­rak saha­ya inen kam­pan­ya kap­sa­mın­da bu yıl Fatih Sul­tan Meh­met Köp­rü­sü mavi renk­te ışık­lan­dı­rıl­dı. Tür­ki­ye Spor Yazar­la­rı Der­ne­ği­nin de des­te­ği­ni ala­rak yeşil saha­lar­da da var­lık gös­te­ren kam­pan­ya hak­kın­da Opti­mo­reG­ro­up CEO’su Sey­han Ayel ödü­lü heye­can­la kar­şı­la­dık­la­rı­nı söy­le­di: Sağ­lık gibi kri­tik bir kate­go­ri­de IPRA Altın Küre’yi almak­tan ve dün­ya­nın en pres­tij­li halk­la iliş­ki­ler ödü­lü­nü ülke­mi­ze taşı­mak­tan büyük gurur duy­duk. Yola ilk çık­tı­ğı­mız­da tabu gibi görü­nen ve erkek­le­rin konuş­mak­tan çekin­di­ği pros­tat kan­se­ri­ne stra­te­jik bakış açı­sıy­la yak­la­şa­rak, bu tabu­yu kır­mak için çalış­tık. Sami­mi, ger­çek­ten bir soru­na çözüm üre­ten ve bunu tutar­lı­lık ve sürek­li­lik­le doğ­ru anla­ta­bi­len kam­pan­ya­la­rın ön pla­na çık­tı­ğı bir dün­ya­da, kam­pan­ya­mı­zın sonuç­la­rı­nı alma­ya baş­la­dı­ğı­mı­zı gör­mek de ayrı­ca büyük mut­lu­luk. Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği ve Astel­las İlaç Tür­ki­ye lider­li­ğin­de Tak Bi Mavi Kra­vat! kam­pan­ya­sı­nı sür­dü­re­ce­ğiz.” dedi.

Bu yıl 31.’si ger­çek­leş­ti­ri­len ve rekor katı­lı­mın yaşan­dı­ğı IPRA Gol­den World Awards sek­tö­rün en say­gın ödü­lü konu­mun­da. 37 fark­lı kate­go­ri­si bulu­nan yarış­ma­nın jüri­si de her sene dün­ya­nın önde gelen fark­lı ülke­le­rin­de­ki ile­ti­şim­ci­ler­den oluşuyor.

Opti­mo­reG­ro­up Hak­kın­da:

Opti­mumB­rand, OptimoreGroup’un PR hiz­met­le­ri veren işti­ra­ki­dir. 1996 yılın­da kuru­lan ve bu yıl Opti­mo­reG­ro­up ola­rak yeni­den yapı­la­nan şir­ket hali­ha­zır­da bün­ye­sin­de bulu­nan Opti­mumB­rand, Opti­mum­He­alth ve Opti­mum­Rep­re­sen­ta­ti­on depart­man­la­rı­na; strateji/konumlama hiz­me­ti ver­mek üze­re Opti­mum­Di­rec­ti­on, Star­tup­la­ra yöne­lik hiz­met­le­riy­le OptimumStartup’ı ekle­di. Opti­mo­reG­ro­up, mar­ka oluş­tur­ma, pazar­la­ma danış­man­lı­ğı, stra­te­jik kurum­sal ile­ti­şim, tüke­ti­ci ile­ti­şi­mi, med­ya iliş­ki­le­ri, diji­tal ve içe­rik pazar­la­ma, kriz ile­ti­şi­mi ve iç ile­ti­şim gibi geniş bir yel­pa­ze­de yerel ve ulus­la­ra­ra­sı müş­te­ri­le­re hiz­met ver­mek­te­dir. Tüm pazar­la­ma ile­ti­şi­mi ihti­yaç­la­rı için müş­te­ri­le­ri­ne bütün­le­şik bir hiz­met sunan Opti­mo­reG­ro­up, stra­te­ji­le­rin oluş­tu­rul­ma­sın­da ve sonuç­la­rın takip edil­me­sin­de etkin bir rol oynar. Daha faz­la bil­gi için www.optimoregroup.com

IPRA Hak­kın­da

1955 yılın­da kuru­lan Ulus­la­ra­ra­sı Halk­la İlişk­il­er Der­ne­ği halk­la iliş­ki­ler pro­fes­yo­nel­le­ri için en önde gelen küre­sel ağdır. IPRA, güve­ni­lir ile­ti­şi­mi ve halk­la iliş­ki­le­rin etik uygu­la­ma­sı­nı geliş­tir­me­yi amaç­lar. Bunu ağ oluş­tur­ma, dav­ra­nış kural­la­rı ve mes­le­ğin ente­lek­tü­el lider­li­ği ara­cı­lı­ğıy­la yapar. Dün­ya­nın en pres­tij­li Hal­ka İlişk­il­er Ödül­le­ri, Ulus­la­ra­ra­sı Halk­la İlişk­il­er Der­ne­ği (IPRA) tara­fın­dan her yıl düzen­le­nir. Altın Küre Ödül­le­ri (GWA) sek­tör­de tüm dün­ya­da­ki en say­gın ödül­dür. 37 fark­lı kate­go­ri­si bulu­nan yarış­ma­nın jüri­si de her sene dün­ya­nın önde gelen fark­lı ülke­le­rin­de­ki ile­ti­şim­ci­ler­den oluşur.

İlgili Haberler