OMEGA 3 Neden, nasıl?

  Ome­ga 3 ile özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­lar ara­sın­da önem­li bir iliş­ki oldu­ğu bili­ni­yor. Liv Hos­pi­tal Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Doç. Dr. Ser­pil Sal­man, sağ­lık için öne­mi tar­tı­şıl­maz olan Ome­ga 3 kul­la­nı­mı hak­kın­da bil­gi ver­di. Ome­ga 3 neden önem­li, ne işe yarar? Deniz ürün­le­ri­ni çok mik­tar­da tüke­ten Eski­mo­la­r­’­da kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­lar­dan ölüm ora­nı­nın belir­gin dere­ce­de az oldu­ğu­nun fark edil­me­si üze­ri­ne ​“balık yağı” ile ilgi­li ince­le­me­ler yapıl­mış ve içe­ri­ğin­de­ki Ome­ga 3 gru­bu yağ asit­le­ri­nin öne­mi anla­şıl­mış­tır. 1980’li yıl­lar­dan son­ra, Ome­ga 3’ün gerek kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem, gerek­se diğer sağ­lık sorun­la­rı üze­ri­ne potan­si­yel etki­le­ri çok…

Daha Fazla

Çocuklar Omega-3’ü Möller’s ile sevecek

Ecza­cı Peter Möller’s tara­fın­dan 1854 yılın­da Norveç’te geliş­ti­ri­len Avrupa’nın en güve­ni­lir ve ter­cih edi­len balık yağı mar­ka­sı Möller’s, Omega‑3 şuru­bu ile Tür­ki­ye paza­rı­na giriş yap­tı. Güç­lü for­mü­lü ile dik­kat çeken, tat, içe­rik ve ürün kali­te­si ile öne çıkan Möller’s, şeker, tat­lan­dı­rı­cı veya her­han­gi bir kim­ya­sal aro­ma içer­mi­yor. ​“Tut­ti frut­ti” (karı­şık mey­ve) tadıy­la, çocuk­la­rı­na balık yağı içir­mek­te zor­la­nan ebe­veyn­le­re büyük kolay­lık sağ­la­yan Möller’s, bir tat­lı kaşı­ğın­da 1200 mg. Omega‑3, 600 mg. DHA ve 400 mg. EPA yağ asit­le­ri­nin yanı sıra A, D ve E vita­min­le­ri­ni de içe­ri­yor.

Daha Fazla