Kanserde tünelin sonundaki ışık göründü

Prof. Dr. Phi­lip Agop Phi­lip, Prof. Dr. Şuayib Yal­çın, Prof. Dr. Tezer Kut­luk 4. Ulus­la­ra­ra­sı Gast­ro­in­tes­ti­nal Kan­ser­ler Kon­fe­ran­sı, 1214 Ara­lık 2014 tarih­le­ri ara­sın­da İstan­bul, The Mar­ma­ra Otel’de ger­çek­leş­ti­ril­di. Bası­na bil­gi veren dün­ya­nın ve ülke­mi­zin önem­li kan­ser uzman­la­rı, teda­vi­de yaşa­nan geliş­me­le­ri anla­tır­ken, son dere­ce iyim­ser bir tab­lo çiz­di, ​“Kan­ser algı­sı değiş­me­li” dedi. Ulus­la­ra­ra­sı Kan­ser Kont­rol Örgü­tü (UICC), Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Kan­ser Ens­ti­tü­sü ve Türk Kan­ser Araş­tır­ma ve Savaş Kuru­mu Derneği’nin des­te­ği ile düzen­le­nen, Prof. Dr. Şuayib Yalçın’ın baş­kan­lı­ğın­da yapı­lan ulus­la­ra­ra­sı kong­re­de, sin­di­rim sis­te­mi kan­se­ri ile ilgi­li her tür­lü bilim­sel geliş­me­le­ri ele alı­nıp…

Daha Fazla

Malign melanomda paradigma değişimi

Malign mela­nom­da hede­fe yöne­lik teda­vi­ler ve immü­no­te­ra­pi­de baş­dön­dü­rü­cü geliş­me­ler yaşa­nı­yor. Türk Onko­lo­ji Gru­bu (TOG) Mela­nom Çalış­ma Gru­bu­’n­dan Prof. Dr. Alper Sevinç, soru­la­rı­mı­zı yanıt­la­dı, has­ta­lı­ğın teda­vi­si­ne yöne­lik dev­rim nite­li­ğin­de­ki geliş­me­le­ri anlat­tı. Malign mela­nom nedir? Mela­nom­lar en sık deri­de­ki mela­no­sit­ler­den köken alan bir tümör­dür. Ancak gözün koro­idal taba­ka­sı, solu­num, gast­ro­in­tes­ti­nal ve geni­to­üri­ner sis­tem­le­rin muko­zal yüzey­le­ri ve menink­si döşe­yen non­ku­ta­nöz mela­no­sit­le­rin de malign deği­şi­me uğra­ya­rak malign mela­nom yapa­bi­le­ce­ği bilin­me­li­dir. Metas­ta­tik mela­nom, 8 ila 18 ay ara­sın­da deği­şen ortan­ca sağ­ka­lım süre­siy­le deri kan­ser­le­ri­nin en agre­sif for­mu­dur. Malign Mela­nom için daha önce kul­la­nı­lan seçe­nek­ler neler­di?…

Daha Fazla