KTEPH ameliyatında beş merkezden biriyiz

Kro­nik trom­bo­em­bo­lik pul­mo­ner hiper­tan­si­yon, pul­mo­ner hiper­tan­si­yo­nun ame­li­yat edi­le­bi­len tek türü. Bu konu­da akla gelen ilk isim Prof. Dr. Bed­ret­tin Yıl­dı­ze­li olu­yor. Bugü­ne kadar yap­tı­ğı 250’ye yakın endar­te­rek­to­mi ope­ras­yo­nuy­la Tür­ki­ye­’­nin dün­ya­da­ki beş KTEPH mer­ke­zin­den biri hali­ne gel­di­ği­ni söy­le­yen Yıl­dı­ze­li, ame­li­yat edi­le­me­ye­ce­ği­ne karar veri­len has­ta­lar hak­kın­da mut­la­ka ikin­ci bir mer­kez­den görüş alın­ma­sı gerek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor. KTEPH nedir? Kro­nik trom­bo­em­bo­lik pul­mo­ner hiper­tan­si­yon (KTEPH). Diğer­le­rin­de ilaç teda­vi­si veya akci­ğer nak­li gibi seçe­nek­ler orta­ya çıkı­yor. KTEPH has­ta­sı ame­li­yat edil­di­ğin­de pul­mo­ner arter hiper­tan­si­yon kal­mı­yor. Sed­ye­de gelip, sizin gibi yürü­ye­rek çıkı­yor. Bu has­ta­lık nasıl mey­da­na geli­yor? Akci­ğer damar­la­rı­na…

Daha Fazla

Halluks valgus’ta ameliyat son çare

Daha çok kadın­lar­da 3040’lı yaş­lar­dan son­ra artan oran­da görü­len ayak baş­par­ma­ğın­da çıkın­tı, ayak­ta ağrı ve ayak­ka­bı giyi­min­de zor­luk­la tanım­la­nan hal­luks val­gus hak­kın­da bil­gi veren Kadı­köy­Şi­fa Ata­şe­hir Has­ta­ne­si Orto­pe­di ve Tra­ma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Şeref Aktaş, hal­luks, has­ta­lı­ğı teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan çeşit­li yön­tem­ler oldu­ğu­nu, tüm bun­la­ra cevap alı­na­ma­dı­ğı durum­da ame­li­ya­tın kaçı­nıl­maz oldu­ğu­nu söy­le­di. Hal­luks val­gus nedir? Hal­luks val­gus­ta baş­par­ma­ğın 1. tarak kemi­ği üze­rin­de 2. par­mak tara­fı­na açı­lan­ma­sı görü­lür. Tarak kemiği–parmak ekle­min­de yumu­şak doku­lar­da kont­rak­tür ve kap­sü­ler yapı­lar­da uza­ma görü­lür. Baş­par­mak­ta kemik çıkın­tı geli­şi­mi ve eklem­de­ki şekil bozuk­lu­ğu ile baş­par­ma­ğın yük taşı­ma fonk­si­yo­nu…

Daha Fazla

Terlemenin çaresi iyontoforez ve botoks

Aşı­rı ter­le­me­nin kişi­nin haya­tı­nı olum­suz etki­le­di­ği­ni söy­le­yen Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Gon­ca Gök­de­mir, aşı­rı ter­le­me­de kul­la­nı­la­cak en iyi yön­tem­le­rin iyon­to­fo­rez ve botoks oldu­ğu­nu söy­lü­yor. Cer­ra­hi müde­ha­le­ler ise uygu­lan­dı­ğı böl­ge dışın­da baş­ka böl­ge­ler­de aşı­rı ter­le­me­ye neden ola­bi­li­yor. Aşı­rı ter­le­me­nin sebep­le­ri neler­dir? Ter­le­me iki şekil­de orta­ya çıkar. Birin­cil (esan­si­yel) ter­le­me, psi­ko­lo­jik fak­tör­ler, stres, utan­ma, heye­can gibi duy­gu­sal deği­şik­lik­ler­de olu­şan aşı­rı ter­le­me duru­mu. Diğe­ri ikin­cil (sekon­der) ter­le­me, alt­ta yatan bazı has­ta­lık­lar (tiro­id has­ta­lık­la­rı, meno­poz döne­mi, yük­sek tan­si­yon, nöro­lo­jik bazı hst..), ilaç­lar, alkol, kafe­in gibi mad­de­le­re bağ­lı orta­ya çıkan aşı­rı ter­le­me duru­mu. Biz bura­da…

Daha Fazla