SYNFLORİX Aşısı İnvazif Pnömokok Hastalıklarını Önlemede Etkili

Gla­x­SO­mİ­thKl­İn­e­’İn (GSK) geliş­tir­di­ği kon­jü­ge pnö­mo­kok aşı­sı Synf­lo­ri­x’in has­ta­lık üze­rin­de­ki etki­si­ni ince­le­mek için Avru­pa­’­da yürü­tü­len ilk ran­do­mi­ze kli­nik araş­tır­ma­sı­nın sonuç­la­rı dün­ya­nın önde gelen sağ­lık der­gi­si The Lan­cet tara­fın­dan yayın­lan­dı. Yapı­lan çalış­ma­lar sonu­cun­da GSK­’­nın geliş­tir­di­ği Synf­lo­ri­xTM aşı­sı­nın bu bak­te­ri­nin enfek­si­yo­nu­na kar­şı daha savun­ma­sız olan 2 yaşın­dan küçük çocuk­lar­da inva­zif pnö­mo­kok has­ta­lık­la­rı­nı önle­me­de %931001 gibi yük­sek bir oran­da etki­li oldu­ğu görül­dü. Bu çalış­ma, 47369 gönül­lü çocu­ğun katı­lı­mıy­la, Kon­jü­ge pnö­mo­kok aşı­la­rı­nın, inva­zif pnö­mo­kok has­ta­lık­la­rı üze­rin­de­ki etki­le­ri­ni ince­le­mek üze­re bugü­ne kadar yapıl­mış en büyük çalış­ma nite­li­ği­ni taşıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment