Kuş Dışkılarıyla Yaşayan Ülke: NAURU

Layout 1MAYIS 2014

Eski­den Ple­asant Ada­sı” ola­rak bili­nen, Nauru Cum­hu­ri­ye­ti”, Güney Pasifik’te bulu­nan bir Mik­ro­nez­ya” ülke­si­dir. En yakın kom­şu­su Kiribati’nin 300 km doğu­sun­da yer alan Bana­ba Adası”dır. Nauru, 21 kilo­met­re kare­lik yüzöl­çü­mü ile dün­ya­nın en küçük ada ülke­si, 9 bin 322 kişi­lik nüfu­su ile ise, Vatikan’dan son­ra en az nüfu­sa sahip ülkedir.
En az 3000 yıl önce Mik­ro­nez­ya” ve Polinezya”lılar tara­fın­dan yer­le­şim yeri ola­rak kul­la­nı­lan Nauru’da 12 kabi­le var­dı. Bu neden­le, günü­müz­de res­mî bay­rak­la­rın­da­ki 12 köşe­li yıl­dız bu kabi­le­le­ri tem­sil etmektedir.

Deniz kuş­la­rı­nın dış­kı­la­rın­dan olu­şan ve fos­fat” ile potas­yum” açı­sın­dan zen­gin olan guano” rezerv­le­ri nede­niy­le Nauru eko­no­mi­si, 1980’li yıl­la­rın baş­la­rın­da yükseldi.

Baş­ken­ti Yaren”, en büyük şeh­ri Boe” olan Nauru”nun adı Nauruca”da pla­ja git­mek” anla­mın­da kul­la­nı­lan anáo­ero” keli­me­sin­den türe­miş­tir. Alman yer­le­şim­ci­ler ada­yı Nawo­do” veya Ona­we­ro” ola­rak da adlandırmıştır.

nauru

İng­il­izce” ve Nauru­ca” konu­şu­lan ülke bağım­sız­lı­ğı­nı 31 Ocak 1968’de kazan­dı. Gay­ri Safi Mil­li Hası­la­sı 37 mil­yon USD olan Nauru’da kişi başı mil­li gelir yak­la­şık 2.500 USD’dır. Ülke­de genel­lik­le Avust­ral­ya Dola­rı” kullanılmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment