Stres”i tam atamadan…

Layout 1EDİ­T­ÖR / MAYIS 2014

Gene­le dönü­şen yerel seçim stre­si­ni üze­ri­miz­den tam ata­ma­dan, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı seçe­ce­ğiz. Stres­li bir atmos­fer­de, ilk­ba­ha­rı da sonlandırıyoruz.

Stres aynı zaman­da bir çok has­ta­lı­ğın da, keş­fe­di­le­me­yen baş­lan­gı­cı. Bu sayı­mız­da, siz­le­re aller­ji”yle ilgi­li temel görüş­le­ri, der­ma­to­lo­ji”yle ilgi­li bil­me­dik­le­ri­mi­ze ışık tutan dos­ya­la­rı ve ağrı”nın önem­li gide­ri­ci­si olan mor­fin”e ne kadar bağım­lı oldu­ğu­mu­zu gün ışı­ğı­na çıka­ran bir söy­le­yi­şi sunuyoruz.

Yaza gire­ce­ği­miz şu gün­ler­de, özel­lik­le bayan­la­rı­mız için este­tik”in öne­mi­ni bil­me­yen yok­tur. Doç. Dr. Bur­çak Tümer­dem Uluğ’un Bütün yaz kar­nı­nı­zı sak­la­mak­la geç­me­sin” baş­lık­lı söy­le­şi­si ile Op. Dr. Mete Meçikoğlu’nun spor yara­lan­ma­la­rı”na ışık tutan yazı­sı­nı oku­ma­nı­zı salık veriyorum.

Gün­cel” ve Sek­tör” haber­le­riy­le dolu say­fa­la­rı­mı­zın yanı sıra Gur­me” say­fa­mız­da yer alan Hint mut­fa­ğın­dan seç­me yemek­le­ri yapa­rak tat­ma­nı­zı öne­ri­rim. Tabii baha­rat”tan hoş­la­nan­la­ra…

İlkbahar’a hoş­ça­kal”, Yaz’a mer­ha­ba” dileklerimle…

Not: Geçen ayki Ber­kin Elvan”la ilgi­li yazı­mı bazı oku­yu­cu­la­rım (+) ya da (-) yön­de siya­si” ola­rak nite­len­dir­miş. Benim böy­le bir ama­cım yok­tu. Benim çığ­lı­ğım” 15 yaşın­da­ki bir çocu­ğun böy­le bir vasat­ta ölme­si ya da öldü­rül­me­siy­di. Yazı­mı her iki yön­de de yan­lış yorum­lu­yan­la­rı bil­gi­len­dir­mek istedim.

İlgili Haberler

Leave a Comment