Stres damarı vurursa: Raynaud Fenomeni

Op. Dr. Emrah Ereren
Op. Dr. Emrah Ereren

DAMAR / NİS­AN 2016

Ray­na­ud Feno­me­ni, tıka­yı­cı olma­yan bir damar rahat­sız­lı­ğı ola­rak kabul edi­lir. Bazı roma­tiz­mal has­ta­lık­la­rın bir par­ça­sı ola­bi­le­ce­ği gibi çoğun­luk­la bir has­ta­lık­tan bağım­sız ola­rak da orta­ya çıka­bi­lir. Daha çok el ve ayak­lar­da kan dola­şı­mın azal­ma­sı veya yavaş­la­ma­sı sebe­biy­le uzuv­lar­da üşü­me, ağrı, morar­ma, karın­ca­lan­ma, soğuk­luk gibi şika­yet­ler doğu­rur. Kan damar­la­rı soğuk hava­lar­da ısı kay­bı­nı azalt­mak için dara­lır ama bu has­ta­lı­ğa sahip kişi­ler­de bu süre olduk­ça uzun­dur. Ray­na­ud Feno­me­ni hak­kın­da bilin­me­si gere­ken­le­ri Medi­cal Park Gazi­os­man­pa­şa Has­ta­ne­si Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Uzma­nı Op. Dr. Emrah Ere­ren, anlattı: 

PSİ­K­İY­A­TRİK YAR­DIM ALINMALI

Siga­ra, ağır duy­gu­sal stres ve soğuk, has­ta­lı­ğı tetik­le­yen en bili­nen sebep­ler­dir. Bunun yanı sıra uzun süre kul­la­nı­lan çeşit­li ilaç­la­rın yan etki­si de bu has­ta­lı­ğa neden ola­bi­lir. Özel­lik­le eski­den daha çok kul­la­nı­lan bazı mig­ren – baş ağrı­sı ilaç­la­rı ve eski jene­ras­yon bazı kalp ilaç­la­rı bu has­ta­lı­ğı tetik­le­ye­bi­lir. Genel­lik­le bu şika­yet­le­ri olan has­ta­lar, tıka­yı­cı damar has­ta­la­rı­nın aksi­ne daha genç yaş­ta­dır. Ağır sınav ve iş stre­si yaşa­yan genç yetiş­kin­ler­de hat­ta bazen çocuk­lar­da da görü­le­bi­lir. Soğuk böl­ge­ler­de yaşa­yan, soğuk ortam­lar­da çalı­şan insan­lar­da şika­yet­ler artar. Bazen ile­ri dere­ce­de bul­gu­lar veren Ray­no­ud, tıka­yı­cı damar has­ta­lık­la­rı­nın son dönem­le­rin­de­ki kadar cid­di sonuç­lar vere­bi­lir. İlaç ve cer­ra­hi teda­vi seçe­nek­le­ri de mev­cut olan bu rahat­sız­lık­ta önce­lik­le alı­na­cak bazı önlem­ler ile (Siga­ra­nın bıra­kıl­ma­sı, soğuk ortam­dan uzak­la­şıl­ma­sı, stre­se kar­şı psi­ki­yat­rik des­tek alın­ma­sı) % 90 üze­rin­de şika­yet­ler azal­tı­la­bi­lir. Önlem­le­re rağ­men şika­yet­ler devam edi­yor­sa en kısa zaman­da bir kalp damar cer­ra­hi­si uzma­nı­na başvurulmalıdır.

İlgili Haberler

Leave a Comment