Spielberg’ün içindeki çocuk durulmuyor

the-bfgTEM­MUZ 2016

Roald Dahl’ın sevi­len çocuk kita­bın­dan beyaz­per­de­ye uyar­la­nan The BFG’nin yönet­men kol­tu­ğun­da usta isim 69 yaşın­da­ki Oscar’lı yönet­men Ste­ven Spi­el­berg otu­ru­yor. Bill Hader’ı arka­daş can­lı­sı dev, Ruby Barnhill’i ise baş­rol­de­ki Sop­hie ola­rak izle­ye­bi­le­ce­ği­miz yapı­mın oyun­cu kad­ro­sun­da Mark Rylan­ce, Rebec­ca Hall ve Jer­ma­ine Cle­ment de yer alı­yor. İns­anl­arı yeme­me kara­rı ver­di­ği için ken­di türü ara­sın­da dış­la­nan sevim­li bir devin yetim­ha­ne­de­ki Sop­hie isim­li küçük bir kız­la arka­daş­lı­ğı­nı işle­yen yapım­da fan­tas­tik dün­ya­nın sert kural­la­rı çocuk masu­mi­ye­ti­ne kar­şı duruyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment