Spektrum 2012 İlaç Sektörü İle Eczacıları Buluşturdu

İLAÇ sek­tö­rü ve ecza­cı­la­rın bir ara­ya gel­di­ği, 67 Hazi­ran tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Spekt­rum Top­lan­tı­sı geç­ti­ği­miz yıl oldu­ğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gör­dü. Far­mas­yon ve PTMS işbir­li­ğiy­le düzen­le­nen Spekt­rum 2012’de katı­lım­cı­lar, ilaç sek­tö­rü­nün yeni trend­le­ri­ni, tek­nik­le­ri ve uygu­la­ma­la­rı başa­rı­lı yöne­ti­ci­ler­den ve oto­ri­te­ler­den din­le­me ve öğren­me şan­sı­na sahip oldu­lar. Spekt­rum 2012 bün­ye­sin­de düzen­le­nen basın top­lan­tı­sı­na katı­lan CHP Mani­sa Mil­let­ve­ki­li Ecz. Özgür Özel,TEKB Baş­ka­nı Ecz. Abdul­lah Özyi­ğit, TEB Genel Sek­re­te­ri Ecz. Harun Kızı­lay, BEK Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ecz. Ebu­be­kir Bey­ri, PTMS Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Dr. Kıvıl­cım Kaya­ba­lı basın men­sup­la­rı­nın soru­la­rı­nı cevap­la­dı. Basın top­lan­tı­sın­da konu­şan BEK Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ecz. Ebu­be­kir Bey­ri, 6197 sayı­lı kanu­nun ecza­cı­lar tara­fın­dan olum­lu kar­şı­lan­dı­ğı­nı, yıl­lar­dır bek­le­nen yasa­nın fay­da­lı taraf­la­rı­nın oldu­ğu­nu belir­te­rek ecza­cı­la­rın mev­cut sorun­la­rı­nın hala devam etti­ği­ni vur­gu­la­dı. Ecza­cı­la­rın en büyük sorun­la­rı­nın başın­da gelir-gider ara­sın­da­ki açı­ğın gel­di­ği­ni söy­le­yen Ebu­be­kir Bey­ri, mev­cut sorun­la­rın çözü­mü­nün etik değer­le­rin arka­sın­da dura­rak bir­lik olmak­tan geç­ti­ği­ni belirt­ti. Bur­sa Ecza­cı­lar Koope­ra­ti­fi Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ecz. Ebu­be­kir Bey­ri, ecza­cı­la­rın mev­cut sorun­la­rı­nın çözü­mü­nün etik değer­le­rin arka­sın­da dura­rak bir­lik olmak­tan geç­ti­ği­ni ifa­de etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment