Sosyal yeme hataları

gamze sanli ak

Uzman Diye­tis­yen Gam­ze Şan­lı Ak, yapı­lan araş­tır­ma­lar yemek yeme hata­la­rın­da sos­yal çev­re­nin çok büyük etki­si oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor, diyor.  Ak: Genç ve yetiş­kin­ler, arka­daş gru­buy­la bera­ber yemek yedi­ğin­de besin tüke­tim mik­tar­la­rı da cid­di oran­da artı­yor. Sos­yal çev­re kilo alma­da olduk­ça önem­li rol oynu­yor. En çar­pı­cı sonuç ise eğer arka­da­şı­nız kilo­lu ise sizin­de kilo­lu olma ihti­ma­li­niz %57 ve eğer bu kişi çok yakın arka­da­şı­nız ise bu oran %171 ora­nın­da artış gös­te­ri­yor’, diyor. Ayrı­ca sos­yal yaşa­mı çok yoğun olan kişi­le­rin çoğu zaman arka­daş­la­rıy­la dışa­rı da bulu­şup yemek yeme­ği ter­cih etti­ği­ni söy­le­yen Gam­ze Şan­lı Ak, kilo alma­mak veya kilo kont­ro­lü için bura­da yapı­la­cak en önem­li şey ise hem por­si­yon kont­ro­lü yap­mak hem de doğ­ru seçim­le­re yönel­mek oldu­ğu­nu da vurguluyor.

Senaryo‑1

İş çıkı­şı çok açsı­nız ve en yakın arka­da­şı­nız ile bir alış­ve­riş mer­ke­zi­nin üst katın­da­ki yemek bölü­mün­de buluş­tu­nuz. Çok aç oldu­ğu­nuz için hemen yemek yemek isti­yor ve fast-food cazi­be­si­ne kapı­lıp ham­bur­ger menü seçi­yor­su­nuz arka­da­şı­nız ise sala­ta seçi­mi yapıyor.

 

Seçim­le­ri­mi­ze göre aldı­ğı­mız kaloriler

 

Yan­lış seçim

Orta boy ham­bur­ger menü

(orta boy hamburger+patates+gazlı içecek) = orta­la­ma 1000 kalori

 

Doğ­ru seçim

Akde­niz sala­ta­sı+ 1 kutu ayran+ 1 dilim ekmek = orta­la­ma 300 kalo­ri

 

Senaryo‑2

Bütün haf­ta­yı çok yoğun geçir­di­niz. Cuma akşa­mı eğlen­mek ve tüm haf­ta­nın stre­si­ni atmak için iş arka­daş­la­rı­nız­la balık­çı pla­nı yaptınız.

 

Seçim­le­ri­mi­ze göre aldı­ğı­mız kaloriler

 

Yan­lış seçim

1 dilim beyaz pey­nir+ 1 dilim kavun+ 1 dilim kızar­mış ekmek+ 34 yemek kaşı­ğı yoğurt­lu-zey­tin­yağ­lı meze+ 2 yemek kaşı­ğı kari­des güveç + 4 adet kala­mar tava+ ızga­ra balık+ sala­ta+ 1 dub­le rakı+ ½ por­si­yon don­dur­ma­lı irmik tat­lı­sı = orta­la­ma 1200 kalori

 

 

Doğ­ru seçim

Izga­ra balık+ bol yeşil sala­ta+ 1 kadeh beyaz şarap = orta­la­ma 300 kalori

 

 

Senaryo‑3

Uzun zaman­dır üni­ver­si­te­den yakın arka­daş­la­rı­nız­la bulu­şa­mı­yor­sa­nız ve cumar­te­si akşa­mı için kebap­çı­ya gideceksiniz.

 

Seçim­le­ri­mi­ze göre aldı­ğı­mız kaloriler

 

Yan­lış seçim

1 dilim tulum pey­ni­ri+ 1 adet lavaş+ 45 yemek kaşı­ğı yoğurt­lu-zey­tin­yağ­lı meze+ 1 ufak lah­ma­cun veya içli köf­te+ 1 por­si­yon ada­na+ yeşil sala­ta+ 1 adet gaz­lı içecek+ 12 por­si­yon küne­fe = 1200 kalo­ri

 

Doğ­ru seçim

1 por­si­yon tavuk veya et şiş+ yeşil sala­ta+ 1 bar­dak ayran+ ½ lavaş=  450 kalori

 

ERTE­Sİ GÜN TOPAR­LAN­MA DİYETİ

 

Bir gece önce çok yemek yedi­ği­niz için ken­di­ni­zi kötü his­se­di­yor ve neden bu kadar yedim diye ken­di­ni­zi suç­lu­yor ola­bi­lir­si­niz. Bir an önce topar­lan­mak isti­yor­sa­nız erte­si gün diye­ti imda­dı­nı­za yeti­şe­cek­tir.  Erte­si gün diye­ti hem aldı­ğı­nız yük­sek kalo­ri­le­rin vücu­du­nu­za yapış­ma­dan git­me­si­ni sağ­la­ya­cak, hem sin­di­rim site­mi­ni­zi din­len­di­recek hem de ödem ve şiş­kin­lik­ten kur­tul­ma­nı­za yar­dım­cı olacaktır.

 

 

Kah­val­tı

Moso- Yeşil Detoks smo­otie + 15 adet çiğ badem

Yeşil Detoks Smo­otie Tari­fi: 1 avuç ıspa­nak, 1 kivi, 1 sala­ta­lık, 1 yemek kaşı­ğı yulaf ezme­si, 1 tat­lı kaşı­ğı keten tohu­mu, 12 çay kaşı­ğı zen­ce­fil, 2 yemek kaşı­ğı yoğurt, 34 bar­dak su ile hep­si­ni blen­der­de karıştırıyoruz.

 

Ara

2 dilim ana­nas + yeşil çay

 

Öğle

Moso-Ödem atı­cı çor­ba (doya­na kadar) + 2 adet wasa

Ödem Atı­cı Çor­ba Tari­fi: 3 orta boy kabak, 1 yemek kaşı­ğı bul­gur, 3 adet kuş­kon­maz, 1 demet dere­otu, 1 orta boy soğan, 12 çay kaşı­ğı zen­ce­fil, 1 su bar­da­ğı light süt veya 3 adet light kar­per pey­nir. Yapı­lı­şı; kabak, bul­gur, kuş­kon­maz, dere­otu, soğan 6 bar­dak su ile pişi­rin, blen­der­den geçi­rin kay­na­ma­ya baş­la­yın­ca yavaş yavaş karış­tı­ra­rak sütü veya pey­ni­ri ila­ve edin ve doya­na kadar içilebilir.

 

Ara

1 yeşil elma+ 1 bar­dak kefir veya pro­bi­yo­tik yoğurt

 

Akşam

Kinoa sala­ta­sı+ 1 bar­dak ayran+ 1 adet wasa

Kinoa Sala­ta­sı Tarif: 12 su bar­da­ğı kinoa, 12 avo­ka­do, 1 adet orta boy sala­ta­lık, 5 adet cherry doma­tes, ¼ demet may­da­noz, ¼ demet may­da­noz, 12 limon suyu, 1 tat­lı kaşı­ğı zey­tin­ya­ğı, 1 tat­lı kaşı­ğı nar ekşi­si, tuz, çekil­miş kara­bi­ber. Yapı­lı­şı; Kino­ayı pişir­me­den önce 1015 daki­ka oda sıcak­lı­ğın­da suda bek­le­tin. Daha son­ra orta ateş­te yak­la­şık 15 daki­ka tane­ler yumu­şa­ya­na kadar pişi­rin. Üze­ri­ne avo­ka­do­yu ve sala­ta­lı­ğı küp küp kesip ve diğer tüm mal­ze­me­le­ri de ekleyin.

 

 

Ara

1 dilim ananas

***Gün boyu kah­ve içil­me­yecek ve ödem atı­cı çay uygulanacaktır.

 

Ödem Atı­cı ve Tok Tutu­cu Çay  Tarifi:

1.5 lit­re suda,  1 demet may­da­noz, 1 tutam mısır püs­kü­lü, 1 tutam kiraz sapı, 2 dal kabuk­lu tar­çın, ½ ceviz büyük­lü­ğün­de taze zen­ce­fil (ren­de­len­miş olma­lı), bera­ber kay­na­tı­lıp süzül­dük­ten son­ra içi­ne 1 adet limon suyu, 67 adet taze nane yap­ra­ğı, 23 adet karan­fil eklenmelidir.

 

ERTE­Sİ GÜN EGZERSİZİ

Bir gece önce alı­nan orta­la­ma 1000 kalo­ri­lik akşam yeme­ği­ni erit­mek için topar­lan­ma diye­ti­nin yanın­da egzer­siz de yap­mak önemlidir.

EGZER­SİZ İLE HAR­CA­NAN KALO­Rİ (70 kilo­da­ki bir bire­yin yak­tı­ğı kalori)

1 saat yürü­yüş (tem­po­lu) 250 kalori

1 saat bisik­let 280 kalori

1 saat dans 315 kalori

30 daki­ka koşu 273 kalori

30 daki­ka yüz­me 280 kalori

Alkol, Ana Yeme­ğe Bedel

Alko­lün 1 gra­mı, 7 kalo­ri içe­rir ve her içki­nin alkol ora­nı fark­lı­dır. Alkol ora­nı yük­sek olan­lar çok kalo­ri içe­rir­ken, alkol ora­nı düşük olan­lar ise daha az kalo­ri içe­rir­ler. Örne­ğin; şarap  %1214 i alkol içe­rir­ken, rakı­nın alkol ora­nı ise % 45’dir. Bu da demek olu­yor ki; 1 dub­le rakı içti­ği­niz­de 3 kadeh şarap içmiş kadar kalo­ri alırsınız.

 

Alkol aldı­ğı­nız Erte­si gün ne yapmalı?

Erte­si gün alko­lün vücu­du­nuz­da yara­ta­ca­ğı tok­sin ve öde­mi atmak için; 1 yeşil elma, 1 sala­ta­lık, 1 havuç, ½ ceviz büyük­lü­ğün­de zen­ce­fil, 1 tat­lı kaşı­ğı keten tohu­mu ve ½ limon suyu­nu katı mey­ve sıka­ca­ğın­dan geçi­re­rek içme­ni­zi öne­ri­yo­rum.  Gün için­de de bol limon­lu ve taze nane­li su tüket­mek ve seb­ze ağır­lık­lı bes­len­mek yar­dım­cı olacaktır.

 

Alkol almak ama aynı zaman­da da daha az kalo­ri almak iste­yen­le­re öne­rim; beyaz şara­bı­nı­zı, maden suyu ile karış­tı­ra­rak için ve kır­mı­zı şara­bı­nı­zı veya rose ter­cih ise bol buz­lu ter­cih edebilirsiniz.

 

UZMAN DİY­ET­İS­YEN GAM­ZE ŞAN­LI AK HAKKINDA:

 

2007 yılın­da Baş­kent Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Bes­len­me ve Diye­te­tik Bölümü’nden mezun olan Gam­ze Şan­lı Ak, ulus­lar ara­sı başa­rı­lar elde etmiş bir diye­tis­yen­dir. ‘’Anka­ra-İst­anb­ul-İzm­ir ille­rin­de Çalı­şan Sağ­lık Per­so­ne­lin­de Obe­zi­te Pre­ve­lan­sı­nın Sap­ta­ma­sı’’ konu­lu tezi 2008 yılın­da Japonya’da ger­çek­leş­ti­ri­len 15.Uluslararası Diye­te­tik Kong­re­sin­de (ICD) pos­ter ola­rak sunulmuştur.Mezuniyetin ardın­dan beş sene boyun­ca Mezu­ra Klinik’te hem eğit­men, hem araş­tır­ma­cı, hem çevir­men, hem de yazar ola­rak çalış­mış, fark­lı yaş grup­la­rın­da­ki birey­le­re bes­len­me danış­man­lı­ğı yapmıştır.Mesleğindeki aka­de­mik çalış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek ama­cıy­la 2009 yılın­da Haliç Üni­ver­si­te­si, Bes­len­me ve Diye­te­tik Bölü­mün­de yük­sek lisans eği­ti­mi­ne baş­la­yıp, 2012 yılın­da ‘’Uzman Diye­tis­yen’’ ünva­nı­nı kazan­mış­tır. Baş­kent Üni­ver­si­te­si, Bes­len­me ve Diye­te­tik bölü­mün­de  ‘’Dok­to­ra’’ prog­ra­mı­na halen devam etmektedir.Türkiye Diye­tis­yen­ler Der­ne­ği İst­anb­ul üye­si olan Uzman Diye­tis­yen Gam­ze Şan­lı Ak, Mart 2013’de, Moso Diyet ve Bes­len­me Danışmanlığı’nı açmış­tır. Kli­ni­ğin­de; kilo alma, kilo ver­me, kilo koru­ma, sağ­lık­lı bes­len­me­yi öğren­me, spor­cu bes­len­me­si, has­ta­lık­lar­da bes­len­me, çocuk bes­len­me­si, ergen­lik döne­min­de bes­len­me, gebe­lik­te-emzik­li­lik­te bes­len­me, meno­poz­da bes­len­me, anti-aging bes­len­me, yeme dav­ra­nış bozuk­lu­ğun­da bes­len­me­nin yanı sıra ülke­mi­zin önde gelen kurum­la­rın­da çalı­şan­la­rın rutin takip­le­ri, kurum­sal danış­man­lık ve bes­len­me koç­lu­ğu yap­mak­ta, kurum­la­ra ve grup­la­ra özel eği­tim ve semi­ner­ler, med­ya, ürün ve menü danış­man­lı­ğı hiz­met­le­ri ver­mek­te­dir. Ala­nın­da bir­çok ulu­sal ve ulus­lar ara­sı kong­re­ye, semi­ne­re ve eği­ti­me katılmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment