Sosyal kabus

Prof. Dr. Muammer Kendirci
Prof. Dr. Muam­mer Kendirci

İDR­AR KAÇIR­MA / EYLÜL 2016

Yaşam kali­te­si­ni direkt ola­rak etki­le­yen idrar kaçır­ma, kadın­lar­da her yaş­ta orta­ya çıka­bi­lir. Kişi evden çık­ma­ma­yı ter­cih eder, sos­yal ortam­la­ra gir­mek­ten kaçar, her yer­de tuva­let bul­ma, tuva­le­te yeti­şe­bil­me kay­gı­sı taşır. Altı­na kaçı­ra­ca­ğı endi­şe­siy­le yeter­li sıvı alma­ya­bi­lir, bu kez de buna bağ­lı ola­rak sorun­lar görü­le­bi­lir. Nere­dey­se tüm yaşan­tı bu soru­na göre belir­le­nir. Sos­yal bir kabus ola­bi­len idrar kaçır­ma­nın bazen sade­ce yaşam tar­zın­da yapı­lan küçük deği­şik­lik­ler­le teda­vi edi­le­bil­di­ği­ni söy­le­yen Üro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Muam­mer Ken­dir­ci kadın­lar­da idrar kaçır­ma­nın teda­vi yön­tem­le­ri­ni anlattı.

Yaşam kali­te­si bozulur

Kadın­lar­da idrar kaçır­ma yay­gın görü­len bir durum­dur. Her 100 kadın­dan 35’i yaşam kali­te­si­ni etki­le­yecek düzey­de idrar kaçır­ma soru­nuy­la kar­şı­la­şır. Bazı­la­rın­da kaçır­ma dönem­sel ola­bi­lir­ken, bazı­la­rın­da kalı­cı bozuk­luk şek­lin­de ken­di­ni gös­te­rir. Bu bozuk­luk, yük­sek tan­si­yon, kalp has­ta­lı­ğı, dep­res­yon, şeker has­ta­lı­ğı, astım-bron­şit gibi kro­nik has­ta­lık­lar­dan bile daha sık görül­me­si­ne rağ­men, soru­nun çözül­me­si konu­sun­da kadın­lar bir üro­lo­ji uzma­nı­na baş­vur­mak­tan genel­lik­le kaçınır.

timthumb.php

Yaşam biçi­mi ve bes­len­me­nin etki­si nedir?

Faz­la kilo­lu ya da obez olmak, kro­nik kabız­lı­ğa yol açan bes­len­me biçi­mi, az su içmek, faz­la tuz kul­lan­mak, düzen­li egzer­siz yap­ma­mak, kro­nik siga­ra kul­lan­mak idrar kaçır­ma bozuk­lu­ğu­na yol aça­bi­lir veya şid­de­ti­ni artı­ra­bi­lir. Bu fak­tör­le­rin düzel­til­me­si idrar kont­ro­lü­ne kat­kı­da bulu­nur. İdr­ar kaçır­ma bozuk­luk­la­rın­da doğ­ru yaşam alış­kan­lık­la­rı soru­nun çözül­me­sin­de ya da en azın­dan hafif­le­til­me­sin­de yar­dım­cı ola­bi­lir. Kilo­lu has­ta­lar­da kilo ver­me­nin teş­vik edil­me­si, düzen­li fizik­sel akti­vi­te ya da egzer­siz, siga­ra­yı bırak­ma, idrar kaçır­ma­ya yol açan bazı ilaç­la­rın değiş­ti­ril­me­si, sıvı alı­mı­nın mik­ta­rı, sıvı türü ve zaman­la­ma­sı­nın düzen­len­me­si, kah­ve-çay-kola tüke­ti­mi­nin sınır­lan­dı­rıl­ma­sı, kabız­lı­ğın gide­ril­me­si, lif­li bes­len­me, idrar tut­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­lecek bazı pozis­yon­la­rın öğre­nil­me­si, işe­me eği­ti­mi gibi uygu­la­ma­lar bazı has­ta­lar­da soru­nu tama­men orta­dan kal­dı­ra­bi­lir ya da hafifletebilir.

Kadın­lar­da idrar kaçır­ma bozuk­luk­la­rı bir üro­log tara­fın­dan değer­len­di­ril­di­ğin­de, basit bazı ted­bir­ler­le, hayat biçi­mi deği­şik­lik­le­riy­le sınır­la­na­bi­lir ya da düzel­ti­le­bi­lir. Bazı tip idrar kaçır­ma bozuk­luk­la­rı ilaç­lar­la kont­rol altı­na alı­na­bi­lir. Mesa­ne­ye botoks uygu­la­ma­sıy­la ilaç­la­ra yanıt ver­me­yen kaçır­ma bozuk­luk­la­rı gide­ri­le­bi­lir. Özel­lik­le öksür­me-aksır­ma-gül­me gibi durum­lar­la orta­ya çıkan idrar kaçır­ma bozuk­luk­la­rın­da, günü­bir­lik yatış­la yapı­lan cer­ra­hi yön­tem­ler­le sorun tama­men orta­dan kaldırılabilir.

İdr­ar kaçır­ma­nın sebep­le­ri nelerdir?

İdr­ar kaçır­ma sıkış­mak­la, aksı­rıp-öksür­me-gül­mey­le ola­bi­lir. Sıkış­may­la olan kaçır­ma genel­lik­le daha ile­ri yaş­lar­da, diğe­ri daha genç yaş­lar­da orta­ya çıkar. Bazen her iki tip kaçır­ma da bir ara­da bulunabilir. 

Yaş almak idrar kont­ro­lü için zor­laş­tı­rı­cı bir faktördür. 

Gebe­lik, doğum yap­ma, zor veya müda­ha­le­li doğum yap­ma alt­ta yatan önem­li fak­tör­ler­den­dir. Gebe­lik sayı­sı art­tık­ça idrar tut­ma meka­niz­ma­la­rı daha çok bozu­la­ca­ğı için idrar kaçır­ma yakın­ma­la­rı artar. İdr­ar kaçır­ma sezar­yen­le doğum­da nor­mal doğu­ma göre daha az görülür. 

Geçi­ril­miş bazı ame­li­yat­lar, kan­ser nede­niy­le ışın teda­vi­si alın­ma­sı, sık idrar yolu enfek­si­yo­nu, teda­vi edil­me­yen sis­tit, baş­ka amaç­la kul­la­nı­lan bazı ilaç­lar idrar kaçır­ma­nın neden­le­ri arasındadır. 

Meno­po­za gir­me­nin ken­di­si de idrar kaçır­ma­ya yol aça­bi­lir. Meno­poz, idra­rı tut­ma­yı sağ­la­yan meka­niz­ma­la­rı bozar. 

İlgili Haberler

Leave a Comment