Sonsuz Sevgi” Kitap Oldu

RAD­YO­LO­Jİ ala­nı­na uzun yıl­la­rı­nı veren Prof. Dr. Esin Emin Üstün, kay­bet­ti­ği eşi­ne olan sev­gi­si­ni kitap­laş­tır­dı. Kitap­ta; Son­su­za Kadar’ sür­me­si iste­nen bir sev­gi­nin baş­lan­gı­cı yanı sıra, yazı ile, şiir ile ifa­de edi­len mek­tup­lar ve o yıl­lar­da bir tıp öğren­ci­si olan yaza­rın; yaşa­dık­la­rı, duy­gu­la­rı, düşün­ce­le­ri ve anı­la­rı yer alı­yor. Tüm yaşa­mın­da silin­me­yen izle­ri olan ken­di­si­ne evlen­me­den önce­ki dönem­de eşi tara­fın­dan yazı­lan mek­tup­lar­da­ki ger­çek bir sev­gi­yi top­lum­la pay­laş­mak ister­ken, aşkın doğal bir ölüm­le asla ölme­di­ği­ni, sev­dik­le­ri­mi­zi ölüm­le kay­bet­me­di­ği­mi­zi, anı­lar­dan bile uzun yaşa­yan sev­gi­le­ri­nin derin izler bırak­tı­ğı­nı anlat­ma­ya çalı­şa­rak sev­dik­le­ri hal­de neden­siz ayrı­lan­la­ra da doğ­ru yolu gös­ter­me­ye çalı­şı­yor. Meta Basım Mat­ba­acı­lık Hiz­met­le­ri tara­fın­dan yayınlandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment