Solunum yolları enfeksiyonlarından korunmak için 8 YAŞAM ALIŞKANLIĞI

Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz

Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı ve Acı­ba­dem Mas­lak Has­ta­ne­si Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Ayşe Sesin Koca­göz, üst solu­num yolu enfek­si­yon­la­rı­na kar­şı savaş açma­nın yol­la­rı­nı anlat­tı, önem­li öne­ri­ler­de bulundu.

1. Elle­ri­ni­zi sık sık yıka­yın: Eller her ortam­la temas ettik­le­ri için nor­mal­de cilt­te bulu­nan­la­rın yan sıra el ile temas etti­ği­miz alan­lar­da­ki has­ta yapı­cı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rı da barın­dı­ra­bi­li­yor. Bu durum da üst solu­num yolu enfek­si­yon­la­rı­na zemin hazır­lı­yor. Örne­ğin elle­ri­mi­zi göz­le­ri­mi­ze veya ağzı­mı­za sür­dü­ğü­müz­de enfek­si­yon has­ta­lık oluşturabiliyor.

2. Bes­len­me­ni­ze dik­kat edin: Den­ge­siz bes­len­me alış­kan­lık­la­rı özel­lik­le tek taraf­lı bes­len­mek bağı­şık­lık sis­te­mi­ni zayıf­la­ta­rak enfek­si­yon geliş­me ris­ki­ni artı­rı­yor. Üst solu­num yolu enfek­si­yon­la­rın­dan korun­mak için tüm besin grup­la­rı­nı oran­tı­lı bir şekil­de, yaşı­nı­za uygun ola­rak tüket­me­niz önem­li. Özel­lik­le taze mey­ve ve seb­ze yeme­yi ihmal etme­yin. İht­iy­ac­ın­ız olan besin öğe­le­ri­ni düzen­li tüket­ti­ği­niz­de vita­min tak­vi­ye­si alma­nı­za gerek yok. Bilim­sel açı­dan vita­min­le­rin solu­num yol­la­rı enfek­si­yon­la­rı­na kar­şı koru­yu­cu bir özel­li­ği oldu­ğu gös­te­ril­me­miş, dola­yı­sıy­la ancak vücut­ta vita­min eksik­li­ği sap­ta­nır­sa hekim tara­fın­dan önerilebiliyor.

3. Kısa süre­de aşı­rı kilo kay­bın­dan kaçı­nın: Aşı­rı ve hız­lı kilo kayıp­la­rı enfek­si­yo­na kar­şı vücut diren­ci­ni bozan bir durum. Bu neden­le aşı­rı ve hız­lı kilo kayıp­la­rın­dan kaçın­ma­nız gere­ki­yor.” diyen Prof. Dr. Ayşe Sesin Koca­göz zayıf­lı­ğın yanı sıra obe­zi­te ola­rak adlan­dı­rı­lan aşı­rı kilo­nun da enfek­si­yon­la­ra yat­kın­lı­ğı art­tır­dı­ğı­nı ifa­de ediyor.

4. Vücu­du­nu­zu susuz bırak­ma­yın: Öze­lik­le soğuk hava­lar­da ısı­tı­cı­la­rın da etki­siy­le oda hava­sı daha kuru olu­yor. Bu durum da solu­num yol­la­rı­mı­zın kuru­ma­sı­na ve kolay­ca tah­riş olma­sı­na neden olu­yor. Bunun sonu­cun­da da üst solu­num yolu enfek­si­yo­nu ris­ki artı­yor. Dola­yı­sıy­la sıvı tüke­ti­mi­ni art­tır­ma­yı ihmal etmeyin.

5. Orta­mı saat başı orta­la­ma 5 daki­ka hava­lan­dı­rın: Bulu­nu­lan orta­mın kala­ba­lık ve hava­sız  olma­sı, solu­num yoluy­la ilgi­li has­ta­lı­ğı olan kişi­le­rin ortam hava­sı­na konuş­ma, öksü­rük ve hap­şı­rık yoluy­la enfek­si­yon bulaş­tır­ma ihti­ma­li­ni art­tı­rı­yor. Dola­yı­sıy­la top­lu ortam­lar­da, örne­ğin okul döne­min­de öğren­ci­ler ve öğret­men­ler ile kala­ba­lık top­lu taşı­ma araç­la­rın­da bulu­nan­lar bir­çok fark­lı mik­rop­lar­la kar­şı­laş­tık­la­rı için solu­num enfek­si­yo­nu has­ta­lık­la­rın­dan daha sık yakı­nı­yor­lar. Bu neden­le oda ve ortam­la­rın orta­la­ma ola­rak saat başı 5 daki­ka gibi bir süre düzen­li ola­rak hava­lan­dı­rıl­ma­sı önem taşıyor.

6. Aşı­nı­zı yap­tı­rın: Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Ayşe Sesin Koca­göz son­ba­har ayla­rın­da yıl­lık grip veya yaşa uygun zatür­re (pnö­mo­kok) aşı­la­rı­nın mut­la­ka yap­tı­rıl­ma­sı gerek­ti­ği­ne dik­kat çeke­rek söz­le­ri­ne şöy­le devam edi­yor: Özel­lik­le risk gru­bun­da­ki kişi­ler (5 yaşın­dan küçük çocuk­lar, 65 yaşın­dan büyük­ler, hami­le­ler, diya­bet, kalp ve böb­rek has­ta­lı­ğı ile kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar) için yıl­lık grip aşı­sı çok önem­li. Eğer aile­de çeşit­li teda­vi­le­ri nede­niy­le bağı­şık­lı­ğı bas­kı­lan­mış kişi­ler var­sa onla­rın da aşı­lan­ma­la­rı gerekiyor.”

7. Has­ta kişi­ler­le yakın temas­tan kaçı­nın: Solu­num yolu enfek­si­yo­nu olan bir kişi­nin yakın çev­re­si­ne bulaş­tı­rı­cı­lı­ğı yük­sek olu­yor. Bu neden­le has­ta kişi­ler­le yakın temas­tan müm­kün oldu­ğun­ca uzak durun. Baş­ta hav­lu olmak üze­re ortak eşya kul­la­nı­mın­dan da kaçının.

8. Çalış­ma masa­nı­zı düzen­li temiz­le­yin: Özel­lik­le öksür­me­nin ve hap­şır­ma­nın oldu­ğu ortam­da mik­ro­or­ga­niz­ma­lar yüzey­le­re de yayı­la­bi­li­yor. Dola­yı­sıy­la her sabah işe baş­la­ma­dan önce masa ve bil­gi­sa­yar klav­ye­si gibi sık temas edi­len yüzey­le­ri stan­dart temiz­le­yi­ci­ler ile temiz­le­me­niz, enfek­si­yon­lar­dan korun­ma­nız için önemli.

Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz

İlgili Haberler

Leave a Comment