SOLUNUM 2012

TÜR­Kİ­YE Solu­num Araş­tır­ma­la­rı Derneği’nin 34. Ulu­sal Kong­re­si SOLU­NUM 2012’de 610 Ekim 2012 tari­hin­de Çeş­me She­ra­ton Otel Kong­re Merkezi’nde ger­çek­le­şecek. Bu yıl TÜSAD bir ilke daha imza ata­rak aile hekim­li­ği uygu­la­ma­la­rı­nın yay­gın­laş­ma­sı ile bir­lik­te Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzman­la­rı­nın yoğun işbir­li­ği içe­ri­sin­de çalış­ma­ya baş­la­dı­ğı aile hekim­le­ri­ni de hedef grup­la­rı içi­ne kat­ma­ya karar ver­di. Amaç, aile hekim­le­ri ile göğüs has­ta­lık­la­rı­nın temel konu­la­rın­da­ki gün­cel geliş­me­le­ri, gün­lük pra­tik­le­ri­ne yan­sı­ya­cak şekil­de akta­ra­bil­mek ve kar­şı­lık­lı bek­len­ti­le­rin inte­rak­tif bir ortam­da ifa­de edil­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Kong­re her yıl oldu­ğu gibi bu yıl da zen­gin bir kurs prog­ra­mı ile baş­la­ya­cak. Kurs­lar­da göğüs has­ta­lık­la­rı­nın temel konu­la­rı olan rad­yo­lo­ji, plev­ra has­ta­lık­la­rı, bron­kos­ko­pi üni­te­si yöne­ti­mi, fark­lı has­ta­lık­lar­da meka­nik ven­ti­las­yon, pul­mo­ner hiper­tan­si­yon ve eko­kar­di­yog­ra­fi, siga­ra bırak­ma yön­tem­le­ri, tanı­dan teda­vi­ye uyku­da solu­num bozuk­luk­la­rı ele alınacak.
Geniş Bil­gi İçin: TÜSAD Tel: (0216) 410 22 5859, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: K2 Orga­ni­zas­yon Tel: (0216) 428 95 51, www.solunum.org.tr /solunum2012

İlgili Haberler

Leave a Comment