Soğuk havalarda astımlı çocuklar iyi korunmalı

Prof. Dr. Ahmet Akçay
Prof. Dr. Ahmet Akçay

ASTIM / ŞUBAT 2016

Bilim­sel araş­tır­ma­lar gös­te­ri­yor ki, astı­mın çocuk­lar­da görül­me sık­lı­ğı yüz­de 1020 civa­rın­da. İst­anb­ul gene­lin­de ise her 7 çocuk­tan birin­de astı­ma rast­la­nı­yor. Liv Hos­pi­tal Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Ahmet Akçay kış ayla­rı­nın, astı­mı olan çocuk­lar­da astım atak­la­rı­na neden oldu­ğu­nu vurguladı.

Soğuk hava astı­mın düşmanı

Çocuk­lar özel­lik­le oyun oyna­dık­tan, koş­tuk­tan, egzer­siz yap­tık­tan son­ra geli­şen, nefes sıkış­ma­sı, öksü­rük, hırıl­tı gibi belir­ti­ler astı­mın en önem­li belir­ti­le­ri. Astım­lı çocuk­la­rın akci­ğer­le­ri diğer çocuk­la­ra oran­la çok daha faz­la has­sas­tır. Bu neden­le astım­lı çocuk­lar diğer çocuk­la­ra göre daha sık has­ta olur. Astı­mı olan çocuk­lar soğuk hava­dan, koku­dan daha çok etki­le­nir. Soğuk hava­nın doğ­ru­dan, ağız ve burun­dan nefes yoluy­la gir­me­si burun­da tıkan­ma ve akci­ğer­de bronş­lar­da spazm yapa­rak aler­jik nez­le belir­ti­le­ri ve astım ata­ğı­na neden olu­yor. Bu neden­le soğuk hava­lar astı­mı olan çocuk­lar­da bir teh­li­ke yaratıyor.

Soğuk havay­la doğ­ru­dan tema­sı kesin

Soğuk hava­lar­da genel­de ev için­de faz­la kalın­ma­sı ve gri­bal enfek­si­yon­la­rın faz­la olma­sın­dan dola­yı da astım atak­la­rı daha sık geli­şi­yor. Tüm bu sebep­ler­den dola­yı ebe­veyn­ler çocuk­la­rı için kar soğu­ğu­na kar­şı önlem alma­lı­dır. Bu önem­ler­den bazıları;

Soğuk havay­la doğ­ru­dan temas önlen­me­li­dir. Bunun için ağız ve bur­nu kapa­tan kaş­kol veya daha iyi­si rüz­gar mas­ke­si kullanılabilir.

Özel­lik­le kayak yap­mak iste­yen astım­lı çocuk­lar rüz­gar mas­ke­si ve kar göz­lü­ğü kul­lan­ma­lı­dır. Böy­le­lik­le soğuk hava­nın ısı­sı biraz yumu­şa­tı­la­rak, soğuk hava doğ­ru­dan akci­ğe­re ulaşamayacaktır.

Astım­lı çocuk­lar­da genel­de aler­jik nez­le ve aler­jik göz oldu­ğu için bur­nun ve göz­le­rin de soğuk­tan korun­ma­sı önemlidir.

© Copyright 2012 CorbisCorporationDüzen­li ilaç kul­la­nı­mı şart

Astım teda­vi­sin­de sebep olan aler­jen­den korun­ma, ilaç teda­vi­si ve bazı durum­lar­da aşı teda­vi­si yani immu­no­te­ra­pi yapı­lı­yor. İmm­un­ot­er­api yön­tem­le­rin­de dil altı dam­la ve cilt altı enjek­si­yon ola­rak iki ayrı şekil uygu­la­nı­yor. Teda­vi başa­rı­sın­da­ki en önem­li unsur­lar, teda­vi seçi­mi­nin has­ta­ya göre belir­len­me­si ve ilaç­la­rın doğ­ru tek­nik­le ve düzen­li bir şekil­de aksat­ma­dan kullanılmasıdır.

Astım­da görü­len öksü­rü­ğün diğer­le­rin­den farkı

Öksü­rük özel­lik­le uyu­duk­tan 12 saat son­ra veya saba­ha doğ­ru olur.

Öksü­rük veya hışıl­tı nede­niy­le gece uyan­ma olur.

Oyun oyna­dık­tan veya egzer­siz yap­tık­tan son­ra öksü­rük artar, çok faz­la gül­mek ve çok faz­la ağla­mak öksü­rü­ğü şiddetlendirir.

Öksü­rük inat­çı olup, bal­gam çok zor sökülür.

İlgili Haberler

Leave a Comment