Soğuk Algınlığında Vücudun Kalkanı: Güçlü Bağışıklık Sistemi

Soğuk algın­lı­ğı ve grip sık sık bir­bi­riy­le karış­tı­rı­lan iki ayrı has­ta­lık­tır. Her iki has­ta­lı­ğın da etke­ni virüs­ler­dir, soğuk algın­lı­ğı­na 200’den faz­la virüs neden olur. Halk ara­sın­da yan­lış ola­rak grip diye isim­len­di­ri­len soğuk algın­lı­ğı daha hafif geçer ve daha kısa süre­de iyileşir.
Soğuk algın­lı­ğı­nın belir­ti­le­ri genel­lik­le virüs alın­dık­tan 23 gün son­ra baş­lar, ilk belir­ti genel­lik­le kaşın­tı­lı boğaz ağrı­sı­dır. Ateş yok­tur veya hafif yük­se­le­bi­lir. Bebek ve küçük çocuk­lar­da ateş daha yük­sek­tir. En sık görü­len belir­ti­ler burun akın­tı­sı, burun tıka­nık­lı­ğı, hap­şır­ma, boğaz­da yan­ma ve kuru öksü­rük­tür. Koku ve tat duyu­su­nun azal­ma­sı, kulak­lar­da basınç his­si ve ses kali­te­sin­de­ki deği­şik­lik­ler gibi durum­la­ra da sık rast­la­nır. Bu belir­ti­ler orta­la­ma 210 gün sürer.
Soğuk algın­lı­ğı o kadar yay­gın bir infek­si­yon­dur ki, çok az insan bir yılı yakın­ma­sız geçi­re­bi­lir. Bu yakın­ma­lar daha çok kış ayla­rın­da artar. Bunun baş­lı­ca neden­le­ri ara­sın­da soğuk hava­da kötü hava­lan­dı­rı­lan ortam­lar­da daha çok zaman geçi­ril­me­si, güneş ışın­la­rı­nın daha az olu­şu, daha çok top­lu hal­de yaşan­ma­sı ve burun içi­nin kuru­ma­sı ile virüs­le­rin hız­la çoğal­ma­sı sayı­la­bi­lir. Elle­rin virüs olan yüzey­le­re dokun­duk­tan son­ra göz ve buru­na sürül­me­siy­le has­ta­lık baş­lar. Stres de bağı­şık­lık sis­te­mi­ni bas­kı­la­ya­rak infek­si­yon etken­le­ri­nin üre­me­si­ni kolay­laş­tı­ran önem­li bir risk faktörüdür.
Soğuk algın­lı­ğı daha çok kış ayla­rın­da kar­şı­mı­za çıkan bir has­ta­lık­tır. Ancak yapı­lan araş­tır­ma­lar hava­la­rın soğu­ma­sı­nın grip ve soğuk algın­lı­ğı­nın baş­la­ma­sı ve sey­ret­me­si ile iliş­ki­li olma­dı­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Bunun baş­lı­ca neden­le­ri ara­sın­da kötü hava­lan­dı­rı­lan ortam­lar­da daha çok zaman geçi­ril­me­si, güneş ışın­la­rı­nın daha az olu­şu, daha çok top­lu hal­de yaşan­ma­sı, bu mev­sim­de stre­sin daha faz­la olma­sı ve burun­da­ki koru­yu­cu muko­za­nın soğu­ma­sı ile virüs­le­rin hız­la çoğal­ma­sı sayı­la­bi­lir. Üste­lik bu araş­tır­ma­la­ra göre psi­ko­lo­jik stres, üst solu­num yol­la­rı­nı etki­le­yen aler­ji­ler ve adet dönem­le­ri­nin has­ta­lı­ğa yaka­lan­ma ris­ki­ni artır­dık­la­rı sap­tan­mış­tır. Stres, tek başı­na bağı­şık­lık sis­te­mi­ni bas­kı­la­ya­rak infek­si­yon etken­le­ri­nin üre­me­si­ni kolay­laş­tı­ran önem­li bir risk faktörüdür.
Soğuk algın­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de anti­bi­yo­tik­ler etki­li olma­ma­sı­na rağ­men, zaman zaman teda­vi­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Soğuk algın­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de önce belir­ti­le­rin gide­ri­le­rek has­ta­nın rahat­la­tıl­ma­sı gere­kir. Ate­şi düşür­mek ve ağrı­yı azalt­mak için ateş düşü­rü­cü ve ağrı kesi­ci ilaç­lar kul­la­nıl­mak­ta­dır. Hafif ve orta dere­ce­li ate­şin düşü­rül­me­si için para­se­ta­mol güven­le kul­la­nı­lır. Hap­şır­ma ve kaşın­tı semp­tom­la­rı­nı azalt­mak için anti­his­ta­mi­nik­ler veri­le­bi­lir. Burun tıka­nık­lık­la­rı­nın gide­ril­me­si ve üst solu­num yol­la­rın­da­ki kon­jes­yo­nu azalt­mak için dekon­jes­tan­lar kul­la­nıl­ma­lı­dır. Soğuk algın­lı­ğın­da bazı bit­ki­sel köken­li ilaç­lar, çin­ko, vita­min­ler de öne­ril­mek­te­dir. Ayrı­ca bol sıvı almak, isti­ra­hat ve boğaz ağrı­sı için gar­ga­ra ve pas­til­ler yarar­lı olur.
Soğuk algın­lı­ğın­da en az teda­vi kadar önem­li oldu­ğu kabul edi­len bir stra­te­ji de korun­ma yak­la­şı­mı­dır. Soğuk algın­lı­ğın­dan korun­mak­ta kul­la­nı­lan Beta-glu­kan 1.3÷1.6 ekmek maya­sın­dan elde edi­len doğal bir mad­de­dir. Beta-glu­kan 1.3÷1.6 bağı­şık­lık sis­te­mi­ni uya­ra­rak soğuk algın­lı­ğı veya grip­ten korun­ma­ya yar­dım etmektedir.

Beta-glu­kan 1.3÷1.6
Ekmek maya­sın­dan elde edi­len doğal bir mad­de olan Beta-glu­kan 1.3÷1.6, bağı­şık­lık ceva­bı­nı artı­ra­rak vücut savun­ma hüc­re­le­ri­nin pato­jen­le­ri daha etki­li şekil­de yok etme­si­ni sağ­lar. Bu şekil­de soğuk algın­lı­ğı veya grip­ten korun­ma­ya yar­dım etti­ği gibi enfek­si­yon sıra­sın­da da has­ta­lık­la müca­de­le­yi daha etkin kılar. Beta-glu­kan 1.3/1.6’nın sağ­lık­lı kişi­ler­de korun­ma amaç­lı kul­la­nı­mı gün­lük çocuk­lar­da 10 mg, yetiş­kin­ler­de 20 mg’dır. Bir rahat­sız­lık duru­mun­da ise doz iki kata kadar artı­rı­la­bi­lir. Bağı­şık­lık sis­te­mi, sade­ce son­ba­har – kış değil, aslın­da tüm yıl boyu çeşit­li enfek­si­yon­la­ra, risk­le­re kar­şı da güç­lü tutul­ma­lı­dır. Bu sebep­le Beta-glu­kan 1.3/1.6’nın yıl boyu kul­la­nı­mı önerilmektedir.

C Vita­mi­ni
C vita­mi de, güç­lü bir anti­ok­si­dan­dır. Aynı zaman­da diş eti bütün­lü­ğü­nün sağ­lan­ma­sın­da, kas, bağ ve kemik doku­nun yapı­mın­da ve yanık gibi yara­la­rın iyi­leş­me süre­cin­de önem­li rol­le­re sahip­tir. C vita­mi­ni, bazı bağı­şık­lık hüc­re­le­rin­de yoğun mik­tar­da yer alır ve bu hüc­re­le­ri ser­best radi­kal­ler adı veri­len zarar­lı mad­de­ler­den korur. Böy­le­ce bağı­şık­lık sis­te­mi­nin göre­vi­ne devam etme­si­ni ve güç­len­me­si­ni sağ­lar. Soğuk algın­lı­ğın­dan korun­mak için yeter­li mik­tar­da C vita­mi­ni alın­ma­sı gerek­li­dir. Soğuk algın­lı­ğı olan kişi­le­re yapı­la­cak C vita­mi­ni des­te­ği­nin de has­ta­lı­ğın süre­si­ni azal­ta­bi­le­ce­ği düşünülmektedir.
Sen­te­tik ola­rak üre­til­miş C vita­mi­ni pre­pa­rat­la­rı veya taze seb­ze ve mey­ve­ler gibi natü­rel C vita­mi­ni içe­ren besin­ler ola­rak gerek­li ihti­ya­cı­mı­zı kar­şı­lar­lar. Öte yan­dan, sağ­lık­lı bir yaşam için doğal vita­mi­nin sen­te­tik vita­min­den üstün­lü­ğü orta­ya kon­muş­tur. Kli­nik çalış­ma­la­ra göre Natü­rel C Vita­mi­nin kır­mı­zı kan hüc­re­le­ri ve plaz­ma­ya absorp­si­yo­nu sen­te­tik ola­nın yak­la­şık 2 katı­dır ve biyo­ya­rar­la­nı­mı da sen­te­tik olan­dan daha iyidir.
Beta-glu­kan 1.3/1.6’nın C vita­mi­ni ile bera­ber kul­la­nı­mı öne­ril­mek­te­dir. Çalış­ma­lar, soğuk algın­lı­ğı ve üst solu­num yolu viral infek­si­yon­la­rın­da Beta-glu­kan 1.3÷1.6 kul­la­nı­mı­nın mak­ro­faj akti­vas­yo­nu sağ­la­ma­sı ile yarar­lı oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Natü­rel C vita­mi­ni ise nöt­ro­fil hüc­re­le­ri­ni ve inter­fe­ro­nu artı­rır. Bu şekil­de, Beta-glu­kan 1.3÷1.6 ve Natü­rel C vita­mi­ni kom­bi­nas­yo­nu­nun bir anti­ok­si­dan ve bağı­şık­lık des­te­ği ola­rak siner­jik etki­le­ri oldu­ğu orta­ya konmuştur.

İlgili Haberler

Leave a Comment